Image

Algemene publicatievoorwaarden Roularta Media Nederland BV

 1. Algemeen, toepasselijkheid

1.1     Roularta  Media Nederland BV is een besloten vennootschap, gevestigd te (3743 KJ) Baarn aan de Amalialaan 126H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32055487.

1.2     Roularta  Media Nederland BV en de tot haar groep behorende ondernemingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Roularta’. Roularta is uitgever van een aantal tijdschriften als Plus Magazine, vervaardigt tijdschriften dan wel andere uitgaven/ media in opdracht van derden en exploiteert een aantal tijdschrift aanhakende websites, een aantal specifieke websites als plusonline.nl, fietsen.123.nl, geldenrecht.nl en gezondheidsnet.nl, ten behoeve van zichzelf dan wel derden, organiseert beurzen en evenementen en produceert line & brandextension producten (hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘Roularta Media’).

1.3     Deze algemene publicatievoorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet in opdracht door een auteur vervaardigde en aangeleverde bijdrage(n) ten aanzien van de artikel 1.2 genoemde Roularta Media, bestaande uit tekst- en/of fotomateriaal ’s, illustraties dan wel uit ander auteursrechtelijk beschermde werk (hierna: de ‘Bijdrage(n)’). De persoon die de Bijdrage, al dan niet in opdracht van Roularta heeft vervaardigd en ter publicatie aan Roularta heeft aangeboden zal hierna aangeduid worden als ‘Auteur’.

1.4     De specifieke afspraken met betrekking tot de door Roularta te verstrekken opdracht aan Auteur zullen door Roularta aan Auteur worden bevestigd in een opdrachtbevestiging (hierna: ‘Opdrachtbevestiging’) die aan Auteur door Roularta wordt toegezonden en die door beide Partijen ondertekend en door Auteur geretourneerd dient te worden. Op voornoemde Opdrachtbevestiging zijn onderhavige algemene publicatievoorwaarden van toepassing. Deze publicatievoorwaarden zijn te raadplegen op www.roularta.nl/algemenepublicatievoorwaarden en kunnen op verzoek aan Auteur worden toegezonden.

1.5     Afwijkingen van deze algemene publicatievoorwaarden gelden alleen als Roularta deze uitdrukkelijk én schriftelijk heeft geaccepteerd. Toepasselijkheid van eventueel door Auteur gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.6     Als een bepaling uit deze algemene publicatie voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven alsdan onverminderd van kracht.

1.7     Roularta heeft te allen tijde het recht deze algemene publicatievoorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Roularta zal de gewijzigde algemene publicatievoorwaarden op haar website plaatsen.

 1. De Bijdrage

2.1     Auteur vervaardigt al dan niet in opdracht van Roularta dan wel een (online) hoofdredactie een Bijdrage, bestemd voor publicatie dan wel gebruik in de Roularta Media. De Bijdrage zal in Opdrachtbevestiging nader worden omschreven.

2.2     Onderwerp en omvang van de Bijdrage worden, voor zover niet in de daartoe opgestelde Opdrachtbevestiging aangegeven, in overleg met de hoofdredactie vastgesteld. Dit geldt ook voor het tijdstip en de wijze van aanlevering van de Bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van Roularta of de betreffende (hoofd)redactie.

2.3     De Bijdrage geldt als geaccepteerd wanneer deze naar het oordeel van Roularta en/of de betreffende (hoofd)redactie voldoet aan de gestelde of gebruikelijke kwaliteit en voorwaarden, zoals die bij Auteur bekend zijn.

2.4     Wanneer de Bijdrage niet tijdig wordt aangeleverd of niet geaccepteerd wordt, is Auteur van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling door of vanwege Roularta is vereist. Alsdan kan Roularta dan wel de betreffende (hoofd)redactie besluiten de Bijdrage niet te publiceren. Mocht beoordeling van de Bijdrage door de betreffende (online)redactie, de redactie de Bijdrage niet accepteren dan wel afkeuren, dan zal zij Auteur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij niet-tijdige levering door Auteur of indien Roularta een Bijdrage niet accepteert of afkeurt, is Roularta gerechtigd het overeengekomen honorarium in te houden of terug te vorderen en behoudt zij het recht om correcte uitvoering van de opdracht te vorderen, waaraan Auteur onmiddellijk gehoor zal dienen te geven. Mocht Roularta in dit laatste geval de Bijdrage alsnog goedkeuren dan zal zij tot betaling van het honorarium overgaan.

2.5     Roularta dan wel de betreffende (hoofd)redactie behoudt het recht om een Bijdrage niet te plaatsen vanwege haar moverende redenen, anders dan de argumenten genoemd in artikel 2.4 van deze voorwaarden. Alsdan zal Roularta de overeengekomen vergoeding wel betalen en behoudt zij het recht de Bijdrage alsnog in een later stadium of in ander Roularta Media te plaatsen.

2.6     Roularta heeft de eindverantwoordelijkheid voor de redactie, vormgeving, marketing en exploitatie van de verschillende Roularta Media waarin de Bijdrage wordt gepubliceerd. Roularta dan wel de betreffende redactie heeft het recht om de Bijdrage in te korten, te actualiseren of te wijzigen.

2.7     Roularta verplicht zich de nodige zorg te betrachten ten aanzien van de door Auteur ter beschikking gestelde Bijdrage en (rest)materiaal. Auteur verplicht zich een duplicaat van het origineel van de Bijdrage aan te houden en indien nodig op verzoek aan Roularta toe te doen komen.

 1. Onafhankelijkheid Auteur

3.1     De Bijdrage zal door Auteur persoonlijk op freelance basis worden vervaardigd, in de zelfstandige uitoefening van zijn of haar beroep. Er bestaat derhalve geen dienstverband tussen Auteur en Roularta.

3.2     Gelijktijdig met de aanvaarding van de Bijdrage en ondertekening van de Opdrachtbevestiging is de modelovereenkomst DBA van kracht.

3.3     Auteur is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor juiste nakoming van zijn of haar (fiscale) verplichtingen en verplicht zich medewerking te verlenen aan Roularta bij het beoordelen van zijn of haar juridische status.

3.4     Mocht Auteur om redenen die voor zijn rekening en risico komen niet (meer) als zelfstandige worden aangemerkt, dan is Roularta gerechtigd het honorarium als bedoeld in artikel 5 van deze algemene publicatie voorwaarden aan te passen aan de situatie - zonder dat ophoging van het honorarium aan de orde is – en alle daaruit voor Roularta voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is onder meer begrepen de loonbelasting en zowel de werknemers- als het werkgeversdeel van de premies volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen.

3.5     Auteur is niet bevoegd Roularta in enig opzicht te binden of te vertegenwoordigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Roularta.

 1. Auteursrecht

4.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verstrekt Auteur door het ter beschikking stellen van zijn of haar Bijdrage (inclusief eventueel ter beschikking gesteld restmateriaal) aan Roularta dan wel een opdrachtgever van Roularta het exclusieve, eeuwigdurende en onbeperkte recht (licentie) de Bijdrage geheel of gedeeltelijk exclusief openbaar te maken, te bewerken en te (her)gebruiken in alle publicatievormen en media die samenhangen met de Roularta Media (zie artikel 1.2 van deze Publicatievoorwaarden) ten behoeve waarvan de Bijdrage door Auteur is

vervaardigd, waaronder in ieder geval wordt begrepen gebruik in papieren producten, websites dan wel andere digitale producten zoals apps en/of e-readers. Het door Auteur ten behoeve van Roularta vervaardigde materiaal mag eveneens gebruikt worden ten behoeve van reclame – en

andere publiciteitsdoeleinden ten behoeve van de Roularta Media. Voorafgaand gebruiksrecht is inbegrepen in het tussen Auteur en Roularta overeengekomen honorarium.  Het is Roularta conform voornoemd gebruiksrecht ook toegestaan, de door Auteur vervaardigde Bijdrage (her) te gebruiken ten behoeve van een door Roularta vervaardigde special die in verschillende landen wordt vertaald en uitgegeven. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie en over de definitieve vormgeving van de Bijdrage en de Roularta Media berusten bij Roularta .

4.2     De in artikel 4.1 opgenomen licentie is gedurende het eerste jaar na de eerste publicatie exclusief. Deze periode wordt berekend vanaf de datum van eerste publicatie, dan wel, indien binnen één jaar na de opdrachtverlening nog geen publicatie heeft plaatsgevonden, gaat deze periode in vanaf de factuurdatum voor de opdracht. De Auteur kan gedurende dit jaar aan Roularta toestemming vragen om haar Bijdrage voor een ander doel, bijvoorbeeld voor eigen promotionele doeleinden, te (laten) gebruiken. Roularta zal die toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Na één jaar blijft de in artikel 4.1 overeengekomen licentie aan Roularta zonder beperking in de tijd op niet-exclusieve basis bestaan, maar staat het de Auteur vrij de Bijdrage zelf te (her)gebruiken of aan derden aan te bieden, als hij of zij de enige rechthebbende op de Bijdrage is. In situaties waar Roularta mede-rechthebbende is, blijft toestemming van Roularta noodzakelijk.

4.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het gebruiksrecht (als bedoeld in 4.1) het   recht voor Roularta om derden toestemming te verlenen de Bijdrage geheel of gedeeltelijk te   verveelvoudigen of openbaar te maken, waaronder reproductie en terbeschikkingstelling aan   derden. Als dan heeft Auteur recht op de volgende vergoeding: bij plaatsing van de gehele Bijdrage 30% en bij een gedeelte van de Bijdrage 10% van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag.

4.4     Gedurende de in artikel 4.2 genoemde exclusieve periode zal Auteur zal de Bijdrage niet zelf   gebruiken, dan wel verkopen, overdragen, leveren of anderszins ter beschikking stellen van derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Roularta, welke toestemming niet op  onredelijke gronden zal worden geweigerd.

4.5     Auteur staat er jegens Roularta voor in dat hij/zij het volledige auteursrecht op de Bijdrage bezit, dat   hij/zij ter zake geen licentie of andere auteursrechtelijke bevoegdheden aan derden heeft verleend of afstand van zijn auteursrecht heeft gedaan en dat derden op de Bijdrage geen rechten in de zin  van de Auteurswet kunnen doen gelden. Bovendien staat de Auteur er voor in dat hij met zijn Bijdrage geen rechten van derden schendt.

4.6     Auteur vrijwaart Roularta dan ook tegen alle vorderingen van derden wegens de uitgave/openbaar-  making van de Bijdrage.

4.7     Auteur machtigt Roularta om voor eigen rekening en risico tegen iedere inbreuk op het auteursrecht   juridisch op te treden.

4.8     Bij de publicatie van de Bijdrage zal naamsvermelding geschieden naar de regels van de   betreffend (online)redactie.

4.9     Roularta is gerechtigd om delen van de Bijdrage te gebruiken voor promotiedoeleinden van de   verschillende Roularta Media.

 1. Honorarium

5.1     Het (bruto)honorarium voor het (her)gebruik van de Bijdrage en de verleende licentie conform het bepaalde in artikel 4.1 van deze algemene publicatievoorwaarden, wordt overeengekomen in de Opdrachtbevestiging die door Roularta dan wel de betreffende (hoofd)redactie aan Auteur wordt verstrekt.

5.2     Auteur zal ten behoeve van de verstrekte opdracht een factuur aan Roularta doen toekomen, die Roularta binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum zal betalen. Roularta gaat pas over tot betaling van de betreffende factuur indien zij een getekende Opdrachtbevestiging van Auteur heeft ontvangen.  Auteur vermeldt in verband met het beoordelen van toepasselijkheid van de werknemersverzekeringen op zijn factuur de data waarop hij zijn werkzaamheden heeft verricht en een korte omschrijving van die werkzaamheden.

5.3     In de Opdrachtbevestiging wordt eveneens bepaald of Auteur in aanmerking komt voor onkostenvergoeding.

5.4     Auteur ontvangt een presentexemplaar van het tijdschrift waarin de Bijdrage in eerste instantie is gepubliceerd.

 1. Geheimhouding

6.1     Auteur zal alle informatie in de ruimste zin des woords die Auteur in het kader van de door Roularta verstrekte opdracht verkrijgt omtrent Roularta, hun strategieën, hun klanten, producten en diensten zowel tijdens als na beëindiging van de door Auteur uitgevoerde opdracht strikt vertrouwelijk behandelen en slechts ter beschikking stellen aan derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht. Informatie die (inmiddels) behoort tot het publieke domein, waarbij dit niet door handelen of nalaten van Auteur is veroorzaakt, valt niet onder deze verplichting tot geheimhouding. Het hiervoor in dit artikel gestelde geldt niet indien en voor zover Roularta Auteur heeft geïnformeerd omtrent het openbare karakter van gegevens.

6.2     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roularta, zal Auteur geen gegevens betreffende de condities en uitvoering van de door Roularta verstrekte opdracht en al hetgeen bekend wordt in het kader van de opdracht ter zake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van Roularta aan derden verstrekken of bekendmaken, behoudens voor zover dat geschiedt op grond van de wet of ten behoeve van enige toezicht houdende autoriteit.

 1. Beëindiging

Roularta is gerechtigd de door haar verstrekte opdracht aan Auteur met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding:

 • indien en zodra zij redelijke gronden heeft om aan te nemen dat deze niet, niet tijdig en/of gebrekkig zal worden uitgevoerd, een en ander in de ruimste zin des woords;
 • indien en zodra Roularta geconstateerd heeft, dat de Auteur is verzuim is; en
 • in geval van (aanvrage van) surseance van betaling of (aanvrage van) faillissement van Auteur.

 1. Overige bepalingen

8.1     Roularta is bevoegd haar exploitatierechten met betrekking tot de Bijdrage en de betreffende   Opdrachtbevestiging aan een derde over te  dragen, mits deze derde de door Roularta aangegane   verplichtingen jegens Auteur nakomt.

8.2     Op alle afspraken tussen Auteur en Roularta met betrekking tot de Bijdrage is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 27-09-2021.

Algemene Publicatievoorwaarden Roularta Media Nederland BV – 29 september 2021