Algemene voorwaarden Kansspelen

Laatst gewijzigd: 8 augustus 2018

Algemene voorwaarden

 1. Deze spelvoorwaarden van Roularta Media Nederland BV (hierna: “Roularta”), Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, zijn van toepassing op promotionele kansspelen die door Roularta, eventueel in samenwerking met derden, worden georganiseerd.
 2. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 3. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. Roularta verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.
 4. Bij vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met

Deelname en deelnemers

 1. Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Roularta en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Roularta samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende acties en de uit te keren prijzen.
 2. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
 3. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de actie.
 4. Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
 5. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Roularta ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
 6. Roularta heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 7. Roularta heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 8. Roularta kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

Prijsuitkering en vaststelling winnaar(s)

 1. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze middels een random nummer generator.
 2. De prijswinnaar dient tijdens de volledige looptijd van de winactie woonachtig te zijn in Nederland.
 3. Indien naderhand blijkt dat de prijswinnaar tijdens de volledige looptijd van de winactie niet woonachtig in Nederland is, heeft Roularta het volledige recht om de prijs niet uit te keren ofwel terug te vorderen.
 4. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
 5. Indien er meerdere exact gelijke prijzen zijn te winnen, keert Roularta slechts één artikel/prijs per telefoonnummer, e-mailadres dan wel woonadres uit.
 6. De prijswinnaars zullen binnen uiterlijk één maand na de beëindiging van de actie door Roularta op de hoogte gesteld worden middels een mail of via de telefoon. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media. Over de uitslag van de acties kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de prijswinnaar niet binnen 30 dagen na de trekking heeft gereageerd, vervalt de prijs.
 8. Roularta stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Roularta is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Roularta.
 9. Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Roularta, haar partners en de participant van de prijs worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Gegevens

 1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de actie aan Roularta toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die Roularta noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en de uitreiking van de prijzen.
 2. De deelnemer van offline win-acties erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy beleid van Roularta.
 3. De deelnemer van online win-acties dient middels een Opt-in akkoord te gaan met het privacy- en cookiebeleid van Roularta om mee te spelen me de winactie en erkent hiermee op de hoogte te zijn van Roularta haar privacy- en cookiebeleid.
 4. Roularta gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy- en cookiebeleid van Roularta kan op elk moment online geraadpleegd worden op nl/voorwaarden.
 5. Indien een deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een deelnemer zijn account of de betreffende gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan: klantenservice@roularta.nlof Roularta Media Nederland t.a.v. klantenservice, Amalialaan 126h, 3743 KJ Baarn

Wijzigingen spelvoorwaarden en technische voorzieningen

 1. Roularta kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. Roularta garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Roularta aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de acties deel te nemen.

Aansprakelijkheid
Roularta is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Roularta niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Roularta in het leven roepen. Roularta is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Roularta is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

Overmacht
Roularta behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Roularta kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

Toepasselijk recht
Op deze spelvoorwaarden en de actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

Klachten
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Roularta georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Roularta kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Roularta Media Nederland BV, postbus 44 3740 AA te Baarn t.a.v. marketing, te bellen met de klantenservice: 035-692 52 10 óf een e-mail te sturen naar klantenservice@roularta.nl onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Roularta zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Roularta Media Nederland BV Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl Amalialaan 126H 3743 KJ Baarn Tel: 0031 (0)35 692 5200 KvK-nummer: 32055487 Btw-nummer: NL009703238B01 Artikel 1: Ruil- en retourrecht : 1 .1:U kunt alle bij Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl gekochte artikelen, compleet en in de originele verpakking, retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst, tenzij op product –en/of productgroepniveau anders vermeld. Wanneer u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen gebruik maakt van uw ruil- en retourrecht, wordt de koopovereenkomst nietig. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. In geval van retour vindt de ontbinding van de koopovereenkomst plaats en worden de reeds gedane betalingen na de terugname van de geleverde artikelen uiterlijk binnen 60 dagen terugbetaald met inhouding van de verzend- en administratiekosten. Indien de artikelen bij de retourzending sporen van gebruik of beschadiging vertonen, behouden wij ons het recht voor tot vordering tot schadevergoeding over te gaan. Boeken, magazines, beeld- en geluidsdragers alsmede software waarvan de verzegeling verbroken is en waar geen productiefout bij geconstateerd kan worden, alsmede alle artikelen welke in opdracht van de klant zijn werden voorzien van een personalisatie, en artikelen welke in contact zijn geweest met huid en/of haar, accepteren wij niet retour. 1.2: Eventuele gebleken gebreken na de zichttermijn van 14 werkdagen dient u uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. N.B: Alle noodzakelijke documenten voor het retourneren of ruilen treft u samen met de afleverbon aan bij uw zending. • Voor een verbetering van onze service verzoeken wij u de retourbon waarop u de reden voor retour heeft aangegeven bij het pakket te voegen. • Bij defect eerst contact opnemen met de afdeling Klantenservice: Telefoon: 0900-2446244 (€0,45 per gesprek): maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:00 uur Of via e-mail: klantenservice@plusmagazine.nl Artikel 2: Leveringen: 2.1: Wij streven ernaar om het product binnen 3 to 14 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Artikel 3: Verzendkosten: 3.1: Bij Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl betaalt u afhankelijk van het gewicht en/of volume een bijdrage in de verzendkosten van € 2,95. In sommige gevallen kunnen wij hiervan afwijken. Het betreffende bedrag wordt in de eerste stap binnen de bestelprocedure aan u medegedeeld, u kunt dan eventueel alsnog afzien van de aankoop. 3.2: Wanneer een levering om technische of logistieke redenen in meerdere leveringen plaatsvindt, brengen wij de bijdrage in de verzendkosten vanzelfsprekend slechts één keer in rekening (voor de tarieven, zie ook: “Veel gestelde vragen”). Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud 4.1: Tot aan de volledige betaling blijven de artikelen eigendom van Pluswebshop.nl/Landlevenwebshop.nl Artikel 5: Betaling, opeisbaarheid, wanbetaling: 5.1: De betaling van de artikelen vindt plaats per iDeal PayPall, of via een eenmalige incasso. 5.2: Betalingen middels het zenden van contant geld of cheques zijn helaas niet mogelijk. In geval van verlies zijn wij niet aansprakelijk. Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.