Leveringsvoorwaarden Abonnementen, Welkomstgeschenken en Artikelen

1. Algemeen

1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door Roularta Media Nederland BV (Kamer van Koophandel nummer: 32055487 te Hilversum, BTW-nummer: NL009703238BO1) Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, hierna ook te noemen “de uitgever” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van welkomstgeschenken en consumentenartikelen door de uitgever. Op deze Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden welke eveneens te vinden zijn op deze website. Bij strijdigheid van bepalingen uit de onderhavige Leveringsvoorwaarden en die van de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de laatstgenoemde voorrang.

1.2 De klant wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door de uitgever, deze Leveringsvoorwaarden te accepteren.

1.3 De uitgever garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 De uitgever is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Leveringsvoorwaarden (deels) te wijzigen, waaronder tevens wordt begrepen wijziging van de abonnementsformule, de inhoud van het abonnement of de abonnementsprijs. Door de akkoordverklaring met de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden stemt de klant in met dit recht van de uitgever en met de toepasselijkheid van de door de uitgever gemaakte wijzigingen op de overeenkomst tussen de uitgever en de klant, behoudens voor zover deze wijzigingen in strijd zijn met de wet. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden onverkort van kracht.

1.5 De klant dient minimaal 18 jaar te zijn. De uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan, is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De klant heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Deze Leveringsvoorwaarden van de uitgever zijn op aanvraag verkrijgbaar bij:

Roularta Media Nederland BV

Klantenservice

Postbus 44

3740 AA Baarn

Telefoon: 035-692 52 10, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe klant het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk.

2.3 Het welkomstgeschenk zal na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de klant verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld.

2.4 De klant kan contact opnemen met Klantenservice indien het welkomstgeschenk beschadigd wordt afgeleverd.

2.5 De uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

2.6 De aanbiedingen gelden alleen voor Nederlandse adressen. Tarieven voor het buitenland kunnen opgevraagd worden via klantenservice: klantenservice@roularta.nl

3. Duur van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2 Door een gewijzigde abonnementsformule, al dan niet als gevolg van het wijzigen van de inhoud van het abonnement, is de uitgever gerechtigd af te wijken van het oorspronkelijk te incasseren abonnementsbedrag.

4.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk via automatische afschrijving. Betaling per factuur geschiedt jaarlijks. Betaling via Ideal gebeurt enkel voor automatisch aflopende abonnementen.

4.4 Bij niet tijdige betaling, onder andere door storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de uitgever gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.5 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.6 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

4.7 In geval van betaling via automatische incasso wordt de eerstkomende betaling vermeld bij de laatste inning. Tevens zijn factuurgegevens digitaal in te zien via deze link.

5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van de uitgever vindt plaats via PostNL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de klant daarover contact opnemen met Klantenservice.

5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post of via deze link.

6. Opzegging van het abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient de klant minimaal zes weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, de uitgever te informeren. Dit kan telefonisch via 035 – 692 52 10, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van de uitgever worden opgevraagd via post of telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.

7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

De uitgever is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de uitgever en de klant ii) om een administratie bij te houden van alle klanten. De uitgever respecteert de privacy van haar klanten. De uitgever heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder nummer 1016311. De klant erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de klant gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de uitgever.

8. Welkomstgeschenken, artikelen 

8.1 Indien de geleverde welkomstgeschenken niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de klant de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. De uitgever raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via fax, brief of per telefoon) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft de uitgever het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.

8.2 De klant heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de klant bij de uitgever heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De klant kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de Klantenservice van de uitgever. De klant krijgt dan een retournummer, antwoordnummer, postcode en plaatsnaam. Deze gegevens vult de klant in op de retoursticker. Vervolgens stuurt de klant het artikel in of met de originele verpakking voorzien van de retoursticker terug. De klant heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door de uitgever aldus is terugontvangen.

8.3 De klant ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle welkomstgeschenken en artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de klant daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat de uitgever de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt de uitgever de bestelling aan. Wanneer de bestelling een welkomstgeschenk bij een abonnement betreft, dan zal de klant een vervangend welkomstgeschenk aangeboden krijgen. Als voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt de klant het verschil terug. Als de klant kiest voor een vervangend welkomstgeschenk met een hogere bijbetaling dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij de klant in rekening gebracht. Als de klant het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft de klant een half jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen. Wanneer de bestelling geen welkomstgeschenk betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de klant daarvan ook bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De klant krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.

8.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken en artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. De uitgever kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de welkomstgeschenken te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.

8.5 De aanbieding ten behoeve van een welkomstgeschenk of artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende welkomstgeschenk of artikel niet meer voorradig is, heeft de klant recht op een alternatief geschenk of artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de klant.

9. Klachten

9.1 De klant dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan de uitgever. Als de klant van mening is dat zijn klacht niet naar behoren wordt behandeld, kan hij deze binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

10. Aansprakelijkheid 

De uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan de uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van de uitgever komt. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door de uitgever geleverd artikel, tenzij de uitgever aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van de uitgever gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van de uitgever, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van de uitgever, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van de uitgever. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan de uitgever is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal de uitgever de klant op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

Het is de klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de uitgever aan de klant verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen de uitgever en de klant.

De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

11. Overige bepalingen 

Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2018. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Leveringsvoorwaarden.