PRIVACY POLICY

go to the English version

PRIVACY BELEID ROULARTA MEDIA GROUP

Datum laatste bijwerking december 2022

 1. Algemeen: waarom dit privacy beleid?
 2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij, en hoe doen wij dat?
 3. Wie heeft toegang tot deze gegevens, en hoe lang worden ze bewaard?
 4. Wat betekent “verwerking van gegevens”, en op welke wettelijke grond baseren wij deze verwerkingen?
 5. Voor welke doelen worden persoonsgegevens gebruikt?
 6. Wat met gegevens van minderjarigen?
 7. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
 8. Aan wie worden persoonsgegevens doorgegeven?
 9. Hoe kan je je verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden?
 10. Wat zijn cookies, en welke cookies gebruiken wij voor welke doelen?
 11. Het cookiebeleid van Roularta Media Group
 1. Algemeen

In het kader van hun activiteiten gebruiken Roularta Media Group (gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0434.278.896) en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk “Roularta”, “wij”, “ons”) persoonsgegevens van onze klanten, prospectieve klanten, deelnemers aan onze evenementen (bijv. wedstrijden, quizzen, campagnes, enz.), bezoekers van onze websites en apps, en alsook persoonsgegevens van onze leveranciers. Wij vinden het belangrijk dat we deze persoonsgegevens enkel gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Met dit privacy beleid willen we jou zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe jij er controle over hebt.

Roularta behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen, mits we de betrokkenen hiervan op de hoogte stellen (bijv. via haar website, of via e-mail). De wijzigingen worden automatisch en onmiddellijk van kracht na publicatie.

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Met ‘persoonsgegevens’ bedoelen we gegevens die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben en die (i) jij ons zelf geeft (ii) die wij aan jou toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten (iv) die we via derden hebben ontvangen.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonsgegevens dienen uitdrukkelijk door jou te worden meegedeeld aan ons zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Professionele gegevens (beroep, functie, …) of gegevens mbt studie of opleiding indien deze van belang kunnen zijn gelet op de aard van de publicatie of dienst.
 • Gegevens die betrekking hebben op het nemen, hernieuwen, wijzigen of beëindigen van een abonnement (met inbegrip van de reden voor de beëindiging van het abonnement).
 • Alle voorkeuren of interesses die jij kenbaar maakt via registratie- of deelnemingsformulieren, sociale media, acties, websites of mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met jouw kredietwaardigheid.

We verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over jouw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke voorkeuren, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Jij garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of andere digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dien je je te identificeren of aan te melden alvorens de applicatie te gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als je je op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van jouw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Linkedin, Twitter, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover jij hiertoe jouw toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar je je bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe jij gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s je bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe je op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of jij gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser jij gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om jou als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

Voor zover we deze gegevens verzamelen door middel van online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, is ons cookiebeleid van toepassing.  We raden jou dan ook aan dit cookiebeleid te lezen.

2.3. Persoonsgegevens verkregen van derde partijen.

 • Wij maken gebruik van aanvullende data afkomstig van externe data partners (zoals Black Tiger Belgium NV) om de gegevens aanwezig  in onze eigen database te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, correctie, aanvulling, bijwerking ( door het verstrekken van een nieuw adres na een verhuis) en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens.  Wij kunnen deze partners bijv. vragen om de gegevens in ons bestand te “matchen” om ze aan een en dezelfde persoon te koppelen (en in het geval van tegenstrijdige gegevens, de meest waarschijnlijke te behouden). Als de partner in diens bestand bijvoorbeeld beschikt over de gegevens “Mevrouw Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be” en in ons bestand enerzijds “mevrouw Vandenbos” en haar postadres vinden en anderzijds sophie.vandenbos@skynet.be en het telefoonnummer 01.123.45.67, dan zal de partner ons erop wijzen dat het hier om dezelfde persoon gaat. Meer informatie over de gegevensverwerking door Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht vindt je op https://avg.blacktigerbelgium.tech.
 • Voorts ontvangen we van:
  • de DNCM vzw periodieke overzichten van personen die op de Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be) staan (zie hierover meer in punt 10 van dit privacybeleid).
  • De Belgische Direct Marketing vereniging (BAM vzw) periodieke overzichten van personen die geen commerciële brieven of mailings wensen te ontvangen (de zogenaamde robinsonlijst (www.robinsonlist.be)). Roularta houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.
  • In Nederland kun je je wenden tot onze klantenservice. Het bel-me-niet-register is in Nederland niet meer actief. Je vindt de contactgegevens hier.
 1. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in ons gegevensbestand.

Roularta is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In zoverre dit nuttig is voor het bereiken van de doeleinden die zijn beschreven in punt 5 van dit privacybeleid, zijn de persoonsgegevens ook toegankelijk voor de vennootschappen en dochterbedrijven binnen de Roularta groep zoals: Roularta Healthcare, Roularta Media Nederland, Belgomedia, CTR Media, Studio Aperi Negotium, Belgian Business Television, Regionale Media Maatschappij, De Woonkijker en Regionale TV Media.  Zie de groepsstructuur op: http://www.roularta.be/nl/over-roularta/structuur.

Roularta zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van newsletters van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:

 • om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
 • voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van newsletters, deelnemers aan onze evenementen worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is met de betrokkene in de laatste 5 jaar.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften. Jouw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij de toestemming van de betrokkene hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen. We sturen bijvoorbeeld enkel direct marketing emails betreffende producten en diensten van onze partners nadat we de toestemming van de betrokkene hebben verkregen.
 • In het kader van de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement op één van onze publicaties, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die jij hebt gevraagd.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.
 • Wanneer Roularta daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  Roularta beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang :
  • Direct marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen
   • aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van
    • Acties, promoties, uitnodigingen voor evenementen, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel(s) waarop zij een abonnement hebben
    • Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels van Roularta
   • aan bezoekers van evenementen wanneer zij zich hadden ingeschreven op een vorig gelijkaardig evenement
  • Direct marketing voor prospectiedoeleinden: met name promotionele communicatie via telefoon, post, advertising of andere kanalen aan prospects.
 • Het  verzamelen en combineren van persoonsgegevens om een profiel te bouwen aan de hand van de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en om dit profiel vervolgens te gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising.
 • De verspreiding van een publicatie onder een afgebakende doelgroep die het blad gratis krijgt toegezonden (controlled circulation).
 • Beheer van Handelsinformatie: de business unit Trends Business Information (TBI) verwerkt business-to-business gegevens over ondernemingen met als doel die via print, online en digital ter beschikking te stellen van andere ondernemingen, zodat zij in staat zijn hun financiële risico’s te beperken, aan fraudepreventie te doen, de vigerende wetgeving in verband met witwaspraktijken na te leven, enz. Daarnaast verzamelt TBI gegevens van zakelijke professionals die ter beschikking worden gesteld aan onze klanten voor marketing- en datamanagementdoeleinden.
 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Indien wettelijk toegestaan verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het leveren van producten en diensten:
 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van jouw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement, wedstrijd of seminarie, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan jij hebt deelgenomen.
 • (direct) marketing:
 • Om jou te contacteren voor marketingdoeleinden en om jou te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen .
 • Personalisatie en targeting
 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan jouw voorkeuren of profiel.
 • Om jou gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij jouw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij jou via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren zouden
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
 • Marktonderzoek en analyse
 • Wij kunnen jouw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren en te verbeteren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over jou te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij bijvoorbeeld worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Ander voorbeeld: ingevolge onze fiscale verplichtingen moeten we de gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaren.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
  • Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons In dat geval zullen wij jou contacteren per e-mail of via de website alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om jeop de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en, indien jouw voorafgaande toestemming is vereist voor deze nieuwe doeleinde, om je de kans te bieden jouw toestemming hiervoor al dan niet te geven.
 1. Minderjarigen

We zorgen ervoor dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en we moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Roularta zal niet doelbewust of opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen verzamelen.

Roularta moedigt minderjarigen aan, indien zij onze websites bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonsgegevens naar Roularta door te sturen.

Roularta moedigt minderjarigen aan, indien zij een account wensen aan te maken, om dit privacybeleid samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van onze producten en diensten nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van abonnementen, producten en diensten die door Roularta via onze websites worden aangeboden.

 1. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Roularta  neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot jouw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot jouw persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 1. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Roularta groep (zoals dochter- en zusterbedrijven) voor dit nodig is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van jouw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van jouw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Roularta zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, jouw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • Jouw persoonsgegevens kunnen, in het kader van ons gerechtvaardigd belang, worden meegedeeld aan onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken om hen te helpen hun klanten diensten op het gebied van datakwaliteit te verlenen. Deze derden gebruiken deze gegevens uitsluitend om hun gegevens of de door hun klanten verstrekte gegevens te bevestigen of te valideren en/of om de kwaliteit ervan te verbeteren door middel van opmaak, standaardisering, lichte correctie en/of interne koppeling (matching) van deze gegevens, met als enige doeleinden:Voldoen aan (of hun klanten helpen bij het voldoen aan) artikel 5.1d) AVG, dat vereist dat de gegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, en/of hun klanten  bijstaan bij het uitvoeren van identiteitscontroles van personen met het oog op de bestrijding van witwassen van geld, de nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/activa en hereniging van activa en/of het uitvoeren van vóór indiensttreding screening. Een van de datakwaliteit specialisten met wie wij werken is Black Tiger Belgium NV, gevestigd te 1070 Brussel, Researchdreef 65. Haar speciale AVG webpagina https://avg.blacktigerbelgium.techinformeert jou verder over de verwerking die zij doet met de persoonsgegevens die zij verzamelt, jouw AVG-rechten en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.
 • Wanneer je jouw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om je aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van jou verzamelen, zoals jouw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over jouw browser of besturingssysteem, delen met onze partner LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vind je hier: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/. LiveRamp gebruikt deze informatie om een online- identificatiecode aan te maken waarmee wij je op jouw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen identificeerbare persoonsgegevens van jou en zal door LiveRamp niet worden gebruikt om je opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van LiveRamp en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om je gerichte reclame te tonen die is gebaseerd op jouw interesses (bijv. via websites, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die je tijdens jouw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. We bieden je steeds de keuze om al dan niet toe te stemmen met ons gebruik van LiveRamp- cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp voor de bovengenoemde doeleinden.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van autoriteiten (zoals bijv. gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).
 • aan onze leveranciers van aan IT-gerelateerde diensten, bv. Basedriver;
 • aan onze leveranciers van diensten die verband houden met customer relationship management (CRM), bv. BlueConic;
 • aan onze leveranciers van data-gerelateerde diensten, bv. Black Tiger Belgium NV.
 • je ons daar toelating voor geeft.

Indien Roularta op een andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin je toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij jouw uitdrukkelijke toestemming voor de doorgave. Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

De hierboven beschreven doorgaves kunnen ertoe leiden dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt (de EER omvat alle EU-lidstaten alsook Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en die volgens de EU Commissie geen passend niveau gegevensbeschermingsniveau bieden.  Zo kan het bijv. zijn dat jouw persoonsgegevens, in het kader van de hierboven beschreven doorgaves, worden doorgegeven naar de Verenigde Staten van Amerika.  Alvorens jouw persoonsgegevens door te geven naar een dergelijk land zorgen we ervoor dat we, conform de Europese gegevensbeschermingswetgeving, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens alsnog een passend beschermingsniveau krijgen.  Deze maatregelen kunnen bijv. bestaan in het sluiten van een datadoorgifte-overeenkomst tussen Roularta en haar partner waarin de door de EU goedgekeurde modelclausules zijn opgenomen.

 1. Recht op inzage en correctie

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Deze privacyrechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals dit onder punt 9 uiteengezet:

 • je hebt recht op toegang tot de gegevens die wij over jou bewaren – dit is omdat wij willen dat je op de hoogte bent van de gegevens die wij over jou hebben, en om je in staat te stellen na te gaan of wij jouw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming;
 • indien jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht om de verbetering van jouw gegevens te vragen;
 • je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om een verder gebruik van jouw gegevens te blokkeren of stop te zetten. Wanneer de verwerking op die manier beperkt is, kunnen wij jouw gegevens nog wel opslaan, maar niet meer gebruiken;
 • je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht te vragen dat jouw gegevens uit onze systemen gewist of verwijderd worden;
 • als onze verwerking van jouw persoonsgegevens specifiek is gebaseerd op jouw toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Dit omvat onder andere jouw recht om je toestemming in te trekken voor het gebruik van jouw gegevens ten behoeve van direct marketing. Zie hieromtrent ook punt 10 hieronder;
 • je hebt het recht om jouw gegevens onder bepaalde omstandigheden van ons te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, zodat je deze gegevens voor eigen doeleinden kunt hergebruiken voor verschillende diensten;
 • je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

De eerste twee bovengenoemde privacyrechten kan je zelf uitoefenen ten aanzien van:

Om jouw privacyrechten uit te oefenen kan je ons steeds contacteren via e-mail: privacy@roularta.nl of per post op: Roularta Media Nederland (Privacy Office), Amalialaan 126 H, 3743 KJ Baarn.

Wanneer je jouw privacyrechten uitoefent dienen we, voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens, zeker te zijn dat jij het bent die je privacyrechten uitoefent.  Daarom kunnen we twee-staps-verificatie toepassen door je te vragen om jouw identiteit te bevestigen via een verificatiemail (die we naar een bij ons gekend email adres sturen) of een code die we je per SMS sturen (op het mobiel nummer dat bij ons gekend is).

Roularta heeft 30 dagen tijd om jouw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Roularta jouw aanvraag heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan jouw aanvraag in handen heeft.

 • Recht van verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

Je hebt steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als je ons jouw postadres meedeelt:

 • Kan je in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kan je mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren.

Wens je dit niet, contacteer ons dan op privacy@roularta.nl, gelieve hierbij jouw exacte naam en jouw adres mee te delen.

Als je van geen enkel bedrijf nog brieven of mailings wenst te ontvangen, kan je je  inschrijven op de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be. Roularta houdt hier als lid van de Belgische Direct Marketing vereniging rekening mee bij het benaderen van niet-klanten.

Als je ons jouw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kan je van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kan je telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wens je dit niet, contacteer ons dan op privacy@roularta.nl

Als je van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be

Als je een app van ons installeert :

 • Kan je van ons push berichten ontvangen over de beschikbaarheid van nieuwe content via de betreffende app
 • Ga je akkoord met de toegang tot functionaliteiten op jouw device zoals getoond bij installatie van de app.

Als je ons jouw e-mailadres meedeelt:

 • Kan je van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen. Als je geen bestaande klant van ons bent, dan sturen we de commerciële of promotionele e-mails slechts nadat je ons daarvoor jouw voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Je kan je uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil je je uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Roularta, contacteer ons op privacy@roularta.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van jouw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij je telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van jouw registratie of abonnement. Of andere klantendienst activiteiten. (Bijv maar niet alleen: ondersteuning bij technische problemen met onze apps of websites)

11. Het cookiebeleid van Roularta Media Group

Bijwerkingsdatum 23 augustus 2022

Roularta Media Group maakt gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van onze websites en applicaties te verbeteren, zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor je kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over jouw gebruik van onze websites en applicaties en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je zelf bepalen via de cookie-instellingen op onze websites en applicaties. De online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, worden hierna voor het gemak “cookies” genoemd.

Bij Roularta Media Group vinden wij de bescherming van de privacy van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers en surfers belangrijk. Daarom doen wij ons uiterste best om je in dit cookiebeleid (“Cookiebeleid”) in duidelijke en begrijpelijke taal uit te leggen welke cookies wij of onze partners gebruiken, waarom wij of onze partners dat doen en hoe je zelf jouw cookie-instellingen kan beheren om deze cookies onder controle te houden.

Om een breder aanbod van adverteerders te bereiken neemt Roularta Media Group bovendien deel aan het IAB Europe (Interactive Advertising Bureau) Transparency & Consent Framework (“IAB TCF”) waarbij gespecialiseerde advertentiepartners (gepersonaliseerde) advertenties en content uitleveren en meten.  Die advertentiepartners plaatsen hun eigen cookies op Roularta-domeinen en krijgen aldus toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Wij delen jouw toestemmingen via het IAB TCF zodat zij op de hoogte zijn van jouw voorkeuren. We dragen er evenwel zorg voor dat deze partners geen gegevens ontvangen waarmee ze u direct kunnen herkennen, zoals uw naam of e-mail adres.

Roularta Media Group maakt gebruik van een cookie-instellingstool die door het IAB Europe Transparency & Consent Framework wordt ondersteund Consent choices. Via deze cookie-instellingstool kan je zelf kiezen voor welke doeleinden Roularta Media Group en haar partners cookies op jouw toestel mogen plaatsen. De lijst van verwerkingsverantwoordelijken waarmee wij samenwerken kan je vinden door te klikken op Consent choices.

11.1 Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies?

Wij, Roularta Media Group NV (hierna “Roularta”), zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0434.278.896, privacy@Roularta.nl.

11.2. Waar gebruikt Roularta cookies?
Roularta gebruikt cookies op al haar websites en applicaties. Dit zijn, onder andere, de volgende websites: www.ewmagazine.nl, www.plusmagazine.nl, www.landleven.nl www.deliciousmagazine.nl, https://www.fiets.nl, www.beleggersbelangen.nl, formule1.nl, … Een overzicht van onze digitale merken vind u hier

11.3. Wat zijn Cookies?
Bij een bezoek op de websites of applicaties van Roularta kunnen cookies en pixels worden gebruikt die informatie opslaan op jouw toestel (PC, laptop, smartphone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel:

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen wanneer je onze websites en applicaties bezoekt en gebruikt. Cookiebestanden bevatten unieke codes waarmee de website of applicatie jouw browser kan herkennen en bijvoorbeeld jouw taalvoorkeuren voor een website of applicatie kan onthouden.
 • Pixels zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten. Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites en applicaties en bij het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Pixels stellen ons in staat bij te houden vanaf welk toestel bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).

Als we hierna de term “cookies” gebruiken, dan bedoelen we daarmee zowel cookies als pixels.

11.4. Waar komen deze cookies vandaan?
Roularta maakt gebruik van twee soorten cookies:

 • Eerste partij cookies (“First party cookies”) zijn cookies die enkel door het domein van Roularta worden geplaatst. Roularta maakt vooral gebruik van eerste partij cookies om de gebruikservaring op de websites en applicaties van Roularta te verbeteren. Ze regelen bijvoorbeeld het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de website spendeert. Enkel Roularta heeft toegang tot de informatie die in deze cookies wordt opgeslagen.
 • Derde partij cookies (“Third party cookies”) zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst of beheerd op een ander domein, en dus niet door Roularta zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van adverteerders en sociale media (bijvoorbeeld Google en Facebook). Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot deze derde partij cookies. Je kan dus zelf kiezen welke derde partijen cookies op jouw toestel mogen plaatsen.

11.5. Welke cookies gebruiken wij en voor welke doeleinden?
De cookies die op onze websites en applicaties worden geplaatst, kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Essentiële cookies
 • Niet-essentiële cookies
  • Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen
  • Gepersonaliseerde content cookies
  • Gepersonaliseerde advertentiecookies
  • Sociale media cookies

Via de cookie-instellingstool op onze websites en applicaties kan je eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot de niet-essentiële cookies. Voor deze niet-essentiële cookies, kan je zelf kiezen welke cookies en voor welke doeleinden Roularta en haar partners deze cookies op jouw toestel mogen plaatsen. Dit Cookiebeleid geeft je per categorie ook een gedetailleerd overzicht van alle cookies die binnen deze categorieën worden gebruikt.

1) Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn noodzakelijk om onze websites en applicaties goed en gebruiksvriendelijk te laten werken en toegang te geven tot onze onlinediensten. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Jouw voorkeuren of toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan;
 • Jouw gebruikersnaam, wachtwoord of andere gegevens niet steeds opnieuw in te moeten voeren;
 • Jouw surfvoorkeuren op te slaan zodat je die niet telkens opnieuw moet opgeven: jouw taal, jouw regio, jouw abonnement, jouw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten, etc.;
 • Je toe te laten vlot te navigeren op onze websites en applicaties, webpagina’s sneller te laden of interactiviteit met onze websites en applicaties mogelijk te maken;
 • Het opsporen van fouten of misbruik mogelijk maken en om veiligheid te garanderen;
 • Jouw aankopen of informatie-ingaven over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren;
 • Functionaliteit om toegang te geven of te beperken tot betalende artikelen (bvb. deze cookie houdt bij of jij recht hebt op een gratis artikel, geeft toegang tot een betalend artikel).

De lijst van Essentiële cookies kan je hier raadplegen.

2) Niet-essentiële cookies

Voor het plaatsen van deze cookies zal steeds voorafgaandelijk jouw toestemming worden gevraagd. Dat doen we via de cookie-instellingstool die op jouw scherm verschijnt wanneer je een van onze onlinediensten gebruikt. Je kan jouw toestemming via onze cookie-instellingstool Consent choices ook altijd intrekken, die onderaan elke pagina op onze websites en applicaties terug te vinden is

2.1) Cookies die informatie op een apparaat opslaan en/of openen

Deze cookies worden geplaatst voor de opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op jouw toestel, zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen de hieronder beschreven toepassingen mogelijk niet meer functioneren zoals verwacht.

2.2) Gepersonaliseerde content cookies

Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze websites, applicaties en communicatie af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en zo jouw gebruikerservaring te personaliseren. Het doel van deze cookies is om je te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor jou. Op die manier kunnen we je gepersonaliseerde artikels, video’s, podcasts en nieuwsbrieven aanbevelen op basis van jouw interesses, aan de hand van wat je eerder gelezen of bekeken hebt op onze websites en applicaties.

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van onze content.

Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die geplaatst worden om:

 • Relevante artikels op de homepagina weer te geven rekening houdend met de regio waar je je bevindt;
 • Nieuwsbrieven die zijn aangepast aan jouw interesses;
 • Een artikel, video of podcast voor te stellen binnen onze websites, applicaties of nieuwsbrieven op basis van artikels, video’s of podcasts die je eerder hebt gelezen, bekeken of beluisterd;
 • Te meten of het personaliseren van content naar behoren functioneert en doeltreffend is.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder content te zien krijgt. De getoonde content zal evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde Content cookies kan je hier raadplegen

2.3) Gepersonaliseerde advertentiecookies

Op onze websites en in onze applicaties worden advertenties getoond. Deze advertenties worden door Roularta en/of door derde partijen geplaatst, en zijn een noodzakelijke bron van inkomsten.
Deze cookies gebruiken we om informatie over, onder andere, jouw activiteiten, interesses en bezoeken aan onze websites of applicaties te verzamelen. Dit laat ons toe om de inhoud van onze advertenties af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en interesses. Op basis hiervan kunnen wij je in bepaalde segmenten plaatsen, zoals bijvoorbeeld: vrouw, leeftijdscategorie 30-40 jaar, …

Daarnaast meten deze cookies de prestaties en doeltreffendheid van advertenties (bijvoorbeeld was de advertentie volledig in beeld en heb je er op geklikt). We doen ook aan marktonderzoek om meer te weten te komen over het publiek dat onze websites en applicaties bezoekt en onze advertenties bekijkt.

Wij kunnen de door deze cookies verzamelde gegevens gebruiken om onze systemen en software en deze van onze partners te verbeteren en om nieuwe onlinediensten te ontwikkelen.

Voorbeelden van deze advertentiecookies zijn:

 • Advertentiecookies die ons toelaten bij te houden hoeveel keer een advertentie werd getoond en ons helpen ervoor te zorgen dat je advertenties niet nodeloos opnieuw te zien krijgt;
 • Advertentiecookies die nagaan hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de adverteerder;
 • Gerichte advertentiecookies: deze zorgen ervoor dat de inhoud van reclameboodschappen en advertenties aangepast worden aan jouw geregistreerde gegevens (bijvoorbeeld jouw leeftijd, geslacht, regio, burgerlijke staat) en/of jouw eerder surfgedrag, al dan niet gecombineerd met informatie uit andere bronnen;
 • Roularta werkt samen met gespecialiseerde advertentiepartners om een breder aanbod van adverteerders te bereiken. Hiertoe plaatsen deze partners hun eigen cookies op Roularta domeinen en krijgen ze toegang tot de doelgroepen die Roularta beheert. Let wel: Roularta draagt er zorg voor dat deze partners geen gegevens van je ontvangen waarmee zij jou direct kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres;
 • Facebook Conversion Pixel (registreert aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker).

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan betekent dat niet dat je minder advertenties te zien krijgt. De getoonde advertenties zullen evenwel niet langer aangepast zijn aan jouw persoonlijke voorkeuren en kenmerken en zullen mogelijk minder relevant zijn.

De lijst van Gepersonaliseerde advertentiecookies kan je hier raadplegen.

2.4) Sociale media cookies

Sociale media cookies maken het mogelijk om artikelen te delen via sociale media zoals Facebook en Twitter.

Als je deze cookies niet aanvaardt, dan kunnen we geen embedded content meer tonen.

De lijst van Sociale media cookies kan je hier raadplegen.

11.6. Hoe lang worden cookies bijgehouden?
De opslagperiode verschilt van cookie tot cookie, maar globaal genomen kunnen cookies volgens hun opslagperiode worden ingedeeld in de volgende twee categorieën:

 • Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra je jouw browser of applicatie afsluit;
 • Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven op jouw toestel staan, ook als jouw browser of (mobiele) applicatie is afgesloten. Permanente cookies stellen ons in staat je te herkennen bij jouw volgende bezoek aan onze websites of applicaties. Permanente cookies blijven op jouw toestel totdat een vooraf bepaalde einddatum is bereikt of totdat je ze verwijdert via de instellingen van jouw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

Je kan de opslagperiodes per cookie nagaan in de lijst van cookies (zie link onder elke categorie).

11.7. Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?
Wij willen je zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies via onze onlinediensten.

Daarom kan je het gebruik van cookies beheren, zowel via onze onlinediensten als via jouw browser.

Via de Roularta onlinediensten

Wanneer je voor de eerste keer onze onlinediensten bezoekt (op onze websites of applicaties), krijg je via de cookie-instellingstool de mogelijkheid om specifieke categorieën van niet-essentiële cookies al dan niet te aanvaarden. Je kan deze voorkeuren bovendien op elk moment aanpassen via onze cookie-instellingstool Consent choices. Je zal merken dat wij bij jouw volgende bezoek deze nieuwe cookie-instellingen zullen gebruiken. Je vindt de link naar deze tool onderaan elke pagina op onze websites en applicaties.

Je zal zien dat je de essentiële cookies niet zal kunnen wijzigen. Zonder deze cookies kunnen onze websites en applicaties niet naar behoren werken. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst en vereisen niet jouw toestemming. Je kan ze daarom niet weigeren of uitzetten in de cookie-instellingstool.

Via de browser

Je kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via jouw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd werden op jouw toestel, kan je op elk moment verwijderen. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen:

Indien je een andere browser gebruik, kan je best nagaan of de procedure voor het beheren van jouw cookies in jouw browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website bestaat alleen in het Engels.

11.8. Rechten
Je kan te allen tijde jouw recht op toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens uitoefenen, alsmede, in bepaalde omstandigheden, jouw recht van beperking of bezwaar, alsmede het recht om, indien van toepassing, jouw toestemming in te trekken.

Al deze rechten worden gepreciseerd in ons privacy beleid. Wij proberen om jouw verzoek zo snel als praktisch mogelijk in te willigen, en dit steeds binnen de deadlines die door de GDPR worden voorzien.

Als je nog vragen hebt of meer wilt weten over ons privacy beleid of over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, of over jouw privacyrechten, dan kan je ons privacy beleid voor de website raadplegen. Ons Cookiebeleid is een integraal onderdeel van ons privacy beleid. Gelieve beide zorgvuldig te lezen.

11.9. Vragen of klachten?
Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Cookiebeleid of indien je klachten hebt, kan je ons contacteren via e-mail: privacy@Roularta.nl of per post op: Roularta Media Nederland (Privacy) Amalialaan 126 H, 3743 KJ Baarn.

Je hebt ook het recht om op elk moment klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

In Nederland kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

11.10. Wijzigingen aan ons Cookiebeleid
Wij kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen die wij in dit Cookiebeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates van dit Cookiebeleid. Als je deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Cookiebeleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze aanvaardt.

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op [23/08/2022].

Naar boven

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY ROULARTA MEDIA GROUP

Date last updated december 2022

 1. General
 2. Collection of personal data
 3. Storage and access to personal data
 4. Processing of personal data
 5. Purposes of processing personal data
 6. Minors
 7. Security of your personal data
 8. Transmission of personal data
 9. Right of inspection and correction
 10. Wat zijn cookies, en welke cookies gebruiken wij voor welke doelen?
 11. The cookie policy of Roularta Media Group
 1. General

In the course of their activities, Roularta Media Group (located at Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, registered in the Crossroads Bank for Enterprises with number 0434.278.896) and its subsidiaries (hereinafter collectively “Roularta“, “we“, “us”) use personal data from our customers, prospective customers, participants in our events (e.g. competitions, quizzes, campaigns, etc.), visitors to our websites and apps, as well as personal data from our suppliers. It is important to us that we only use this personal data in accordance with applicable law.

With this privacy policy, we want to give you the best possible information about what data we collect, why we do it, and how you can control it.

Roularta reserves the right to amend this privacy policy, provided we notify data subjects (e.g. via its website, or by e-mail). Changes will take effect automatically and immediately after publication.

 1. Collection of personal data

By ‘personal data’ we mean data relating to an identified or identifiable natural person that (i) you give to us yourself (ii) we assign to you for the use of our products and services (iii) we obtain through the use of our products and services (iv) we have received through third parties.

2.1 Expressly communicated personal data:

Certain personal data must be explicitly communicated to us by you such as for taking out a subscription, purchasing products, using some parts of a website or app, registering for an event, participating in a competition or promotion or creating a user account or registration.

Depending on the service used, these may include the following categories of personal data:

 • Name, first name, address, gender, date of birth, language preference or age.
 • Postal address, postal code, city, e-mail address, telephone number, mobile phone or mobile number
 • Bank account number
 • Professional data (profession, function, …) or data relating to studies or training if these may be relevant in view of the nature of the publication or service.
 • Data relating to the taking, renewal, modification or termination of a subscription (including the reason for termination of the subscription).
 • Any preferences or interests you express through registration or participation forms, social media, promotions, websites or mobile applications, competitions, etc.
 • Responses to requests for feedback on our products and/or services as part of satisfaction or market surveys.
 • Where relevant: financial data and data relating to your creditworthiness.

 

We do not process sensitive data such as, among others, data about your racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical preferences, sexual preferences and health.

You guarantee that the data you communicate are correct and complete. Communicating incorrect data or data belonging to third parties may result in the user being temporarily or permanently denied access (in whole or in part) to Roularta products and services.

2.2 Personal data collected by automated means:

Other data are collected automatically when using our websites, apps or other digital applications, through the use of cookies or other systems that record information such as IP address, device or device used, use of the site or application, browser language and type, etc. Some applications, websites or apps require you to identify or sign in before using the application.

Depending on the service or application used, this may include the following data:

 • If you log into one of our websites or apps using your user account from a social networking site (Facebook, Linkedin, Twitter, etc.), we can extract information from this – provided you have given your consent – for the profile created on our website.
 • When using digital applications (websites, tablet or smartphone applications, etc.), the following can be recorded:
  • Location data: this data allows us to determine (approximately) the location where you are.
  • Time, frequency and duration of use
  • How you use our newsletters, websites or what articles, videos, photos, pages you view, read or share.
  • How you arrived at our website (via which referrer or keyword)
  • Whether you are a user of adblocker software when visiting our websites
  • Which device, system software or browser you use

We use this data, among other things, to provide you, the customer, with a better and personalised experience and to customise and improve our offers and products.

To the extent that we collect this data through online technologies that collect or store data on your device, such as pixels and cookies, our cookie policy applies.  We therefore encourage you to read this cookie policy.

2.3. Personal data obtained from third parties.

 • We use additional data originating from external data partners (such as Black Tiger Belgium SA) to confirm or validate the data present in our own database and/or to improve its quality by formatting, standardising, correcting, supplementing, updating (g. by providing a new address after a move) and/or internally linking (matching) this data. For example, we may ask these partners to “match” the data in our file in order to link them to one and the same person (and in the case of conflicting data, to keep the most likely one). For example, if the partner has in its file the data “Mrs Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be” and finds in our file, on the one hand, “Mrs Vandenbos” and her postal address and, on the other hand, sophie.vandenbos@skynet.be and the phone number 01.123.45.67, the partner will point out to us that this is the same person. More information on data processing by Black Tiger Belgium NV, Researchdreef 65, 1070 Anderlecht can be found at https://avg.blacktigerbelgium.tech.
 • We further receive from:
  • the DNCM asbl periodic overviews of persons on the Bel-me-niet-meer list (www.bel-me-niet-meer.be) (see more on this in section 10 of this privacy policy).
  • The Belgian Direct Marketing Association (BAM asbl) periodic overviews of people who do not wish to receive commercial letters or mailings (the so-called robinson list (www.robinsonlist.be)). As a member of the Belgian Direct Marketing Association, Roularta takes this into account when approaching non-customers.
 1. Storage and access to personal data

Personal data thus expressly or automatically communicated or collected will be included and processed in our database.

Roularta is the data controller of this personal data. Insofar as this is useful for achieving the purposes described in point 5 of this privacy policy, the personal data can also be accessed by the companies and subsidiaries within the Roularta group such as: Roularta Healthcare, Roularta Media Nederland, Belgomedia, CTR Media, Studio Aperi Negotium, Belgian Business Television, Regionale Media Maatschappij, De Woonkijker and Regionale TV Media.  See group structure at: http://www.roularta.be/nl/over-roularta/structuur.

Roularta will retain your data for no longer than is legally permissible and than is necessary for the purposes stated in this privacy policy.

The following retention policy applies to data of subscribers, readers, registrants or recipients of newsletters of any of our publications:

 • for tax reasons, subscribers’ data are kept for 7 years after the end of the subscription.
 • for non-subscribers, buyers of single products, readers, registrants, participants in competitions, recipients of newsletters, participants in our events, data will be deleted if there has been no further interaction with the data subject in the last 5 years.

 

 1. Processing of personal data

The data collected as described above may be combined to better tailor our offers, products and/or services to your personal needs. Your personal data may be enriched or supplemented with additional data, either publicly available or from external partners or data suppliers.

‘Processing of data’ means any processing of personal data. The term ‘processing’ covers, inter alia, the collection, recording, organisation, storage, updating, alteration, retrieval, consultation, use, dissemination or making available by any means, alignment, combination, archiving, erasure or ultimate destruction of personal data.

We process personal data for various purposes, each time processing only the data necessary to fulfil the intended purpose.

We use personal data:

 • When we have obtained the data subject’s consent. In this case, we process your personal data for the specific purposes for which we have obtained consent. For example, we only send direct marketing e-mails regarding our partners’ products and services after we have obtained the data subject’s consent.
 • As part of the performance of a contract, for example a subscription to one of our publications, a purchase of products or the performance of a service you have requested.
 • To comply with legal or regulatory obligations to which we are subject, e.g. tax obligations.
 • When Roularta has a legitimate interest in doing so, in which case we always seek to strike a balance between that interest and respecting the privacy of the data subject. Roularta considers the following processing operations to be necessary in the context of its legitimate interest :
  • Direct marketing, in particular promotional communication via e-mail, telephone, post, advertising or other channels
   • to existing customers and subscribers with a view to offering
    • Actions, promotions, event invitations, offers and benefits emanating from the title(s) to which they subscribe
    • Subscription offers of other similar titles from Roularta
   • to visitors to events when they had registered at a previous similar event
  • Direct marketing for prospecting purposes: specifically, promotional communication via telephone, mail, advertising or other channels to prospects.
  • To collect and combine personal data to build a profile based on the likely preferences and interests of customers (such as subscribers) and prospects (such as non-paying visitors to websites) and then use this profile to personalise offers through direct marketing, digital applications (such as websites or apps) or targeted advertising.
  • The distribution of a publication to a defined target group that receives the magazine free of charge (controlled circulation).
  • Trade information management: the Trends Business Information (TBI) business unit processes business-to-business data on companies with the aim of making it available to other companies via print, online and digital, so that they are able to reduce their financial risks, engage in fraud prevention, comply with the legislation in force in relation to money laundering, etc. In addition, TBI collects data from business professionals made available to our clients for marketing and data management purposes.
 1. Purposes of processing personal data

Where permitted by law, we collect and process personal data for the following specific purposes:

 • Providing products and services:
 • Managing customer records for the purpose of delivering products or providing services, such as managing your subscription, shipping and delivery of a purchased product, or managing registrations for an event, competition or seminar, drawing winners in competitions in which you have participated.
 • (direct) marketing:
 • To contact you for marketing purposes and to inform you about (new) products, services, competitions, promotions and offers.
 • Personalisation and targeting
 • Matching our website(s), newsletters, digital applications and in particular advertisements to your preferences or profile.
 • To send you targeted offers and promotions, matching your preferences or profile, or to avoid sending you the same message several times through different channels.
 • To combat fraud and/or misuse of our digital platforms and applications.
 • Market research and analysis
 • We may use your data and consumer profile to evaluate and improve our products and services.
 • To comply with our legal obligations.
 • We may be required by law to retain and/or disclose certain personal data about you to government authorities. For example, in the context of a police or judicial investigation, we may be required to communicate certain data to the necessary authorities in a confidential manner. Another example: pursuant to our tax obligations, we must keep subscribers’ data for 7 years after the end of the subscription.
 • To track studies, tests and statistics, for trend analysis, among other things.
  • We may use anonymous, aggregated data to, for example, report internally and externally on the use of our services, such as how much use was made of certain websites, apps or digital services, or watched certain programmes or channels. The data used for this purpose cannot be traced back to the level of an identifiable individual. We use the information obtained from these analyses to evaluate our current portfolio of products and services and our processes, and to adapt them based on new developments.
 • New purposes
  • We may use your data for new purposes not yet provided for in our privacy policy. In that case, we will contact you by e-mail or via the website before using your data for these new purposes, to inform you of the changes to our privacy rules and, if your prior consent is required for these new purposes, to give you the opportunity to give your consent or not.
 1. Minors

We ensure that minors’ privacy is protected and we encourage parents to be actively involved in their children’s online activities.

Roularta will not knowingly or intentionally collect personal data from minors.

Roularta encourages minors, if they visit our websites, to inform their parents about their online activity and ask their opinion before sending personal data to Roularta.

Roularta encourages minors, if they wish to create an account, to read this privacy policy carefully with their parents beforehand.

We recommend minors to use a pseudonym rather than their real name in their e-mail address. We also advise minors to provide only the data necessary for the online use of our products and services.

Parental consent is also required for applications for subscriptions, products and services offered by Roularta through our websites.

 1. Security of your personal data

Roularta takes appropriate and necessary organisational and technical security measures to protect your personal data and privacy in order to prevent the loss, unlawful use or alteration of your personal data. The number of employees of our company with access to your personal data is limited and carefully selected. These employees are granted access to your personal data to the extent that they need that information to properly perform their duties.

Our websites sometimes include links to third-party sites (for example: social media, organisers of events we sponsor) whose terms of use do not fall within the scope of this privacy policy. Please read carefully their policies on the protection of your personal data.

 1. Transmission of personal data

We do not sell or transfer personal data to third parties or commercial partners unless:

 • to our legal successors and other companies within Roularta Group (such as subsidiaries and sister companies) for the purposes set out in this privacy policy.
 • the transfer of your data is necessary for our services: for some aspects of our products and services we work together with third parties or engage subcontractors. Your data are only passed on for the same purposes as Roularta itself. We ensure that these third parties, like us, manage your data securely, respectfully and with due care.
 • Your personal data may, as part of our legitimate interest, be communicated to independent data controllers to help them provide their clients with data quality services. These third parties will only use this data to confirm or validate their data or the data provided by their clients and/or to improve its quality through formatting, standardisation, light correction and/or internal linking (matching) of this data, for the sole purposes of: Complying with (or helping their clients to comply with) Article 5.1d) GDPR, which requires the data to be accurate and updated as necessary, and/or assist their clients in carrying out identity checks of individuals for the purposes of anti-money laundering, national/public security, crime prevention and detection, fraud prevention, debt/asset recovery and asset reunification, and/or carrying out pre-employment screening. One of the data quality specialists we work with is Black Tiger Belgium NV, located at 1070 Brussels, Researchdreef 65. Its dedicated GDPR webpage https://avg.blacktigerbelgium.tech further informs you about the processing it does with the personal data it collects, your GDPR rights and how to exercise these rights.
 • When you enter your e-mail address on our website (to log in, or sign up for a newsletter, or similar), we may share personal or other information we collect from you, such as your e-mail address (in encrypted, pseudonymous form), IP address, or information about your browser or operating system, with our partner LiveRamp, Inc. and its group companies. LiveRamp’s privacy policy and opt-out can be found here: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/. LiveRamp uses this information to create an online identifier that allows us to recognise you on your devices. This code contains no identifiable personal data about you and will not be used by LiveRamp to re-identify you. We place this code in our cookie or use a cookie from LiveRamp and allow it to be used for online and cross-channel advertising. The code may be shared with our advertising partners and other third-party advertising companies worldwide to show you targeted advertising based on your interests (e.g. via websites, e-mail, smart devices, in apps, etc.). These third parties may in turn use this code to link demographic or interest-based information you have shared with them during your interactions. We always offer you the choice of whether or not to consent to our use of LiveRamp cookies and our sharing of this data with LiveRamp for the above purposes.
 • there is a legal obligation to transfer data or at the request of authorities (e.g. judicial authorities or police forces).
 • to our suppliers of IT-related services, e.g. Basedriver;
 • To our suppliers of services related to customer relationship management (CRM), e.g. BlueConic;
 • to our providers of data-related services, e.g. Black Tiger Belgium NV.
 • you give us permission to do so.

If Roularta should pass on personal data to third parties in any other way than that mentioned above, this will be done with an explicit communication in which you are given an explanation of the third party, the purposes of the transfer and the processing. Where legally required, we will obtain your explicit consent for the transfer. You also have the option to object at any time.

 

The transfers described above may result in your personal data being transferred to countries located outside the European Economic Area (the EEA includes all EU Member States as well as Norway, Liechtenstein and Iceland) which, according to the EU Commission, do not provide an adequate level data protection.  For example, in the context of the transfers described above, your personal data may be transferred to the United States of America.  Before transferring your personal data to such a country, we ensure that, in accordance with European data protection legislation, we take measures to ensure that your personal data still receive an adequate level of protection.  These measures may include, for example, the conclusion of a data transfer agreement between Roularta and its partner incorporating the model clauses approved by the EU.

 

 

 1. Right of inspection and correction

You have certain rights in relation to the personal data we hold about you. These privacy rights can be exercised by contacting us as set out under point 9:

 • you have the right to access the data we hold about you – this is because we want you to be aware of the data we hold about you, and to enable you to check that we are processing your data in accordance with applicable data protection laws and regulations;
 • if your data is incorrect or incomplete, you have the right to request the correction of your data;
 • you have the right to block or stop further use of your data under certain circumstances. When processing is restricted in this way, we may still store your data, but no longer use it;
 • you have the right to request that your data be deleted or removed from our systems under certain circumstances;
 • if our processing of your personal data is specifically based on your consent, you have the right to withdraw this consent at any time. This includes, inter alia, your right to withdraw your consent to the use of your data for direct marketing purposes. Please also see point 10 below in this regard;
 • you have the right, under certain circumstances, to obtain your data from us in a structured, common and machine-readable form so that you can reuse it for your own purposes for different services;
 • you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority: at ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

You can exercise the first two privacy rights mentioned above yourself in respect of:

To exercise your privacy rights, you can always contact us by e-mail: privacy@roularta.nl or by post at: Roularta Media Nederland (Privacy Office), Amalialaan 126 H, 3743 KJ Baarn.

When you exercise your privacy rights, for the security and confidentiality of your personal data, we need to be sure that it is you who is exercising your privacy rights.  Therefore, we may apply two-step verification by asking you to confirm your identity via a verification e-mail (which we send to an e-mail address known to us) or a code that we send you by SMS (to the mobile number known to us).

Roularta has 30 days to respond to your application. Please note that this period only starts when Roularta has received your application and has all the required information to fulfil your request.

 1. Right to oppose to the use of your data for direct marketing or commercial purposes

You always have the right, without giving reasons, to object to the use of your personal data for direct marketing purposes, and to the transfer to third parties.

If you tell us your postal address:

 • You can receive periodic mailings from us in the future, with information on products, services and events.
 • You may receive mailings from commercial partners offering products or services that might interest you.

If you do not wish this, contact us at privacy@roularta.nl, please include your exact name and address.

If you give us your telephone or mobile phone number:

 • You can get phone calls or SMS from us, with information about products, services and upcoming events.
 • You can be contacted by phone by other companies with whom we are contracted.

If you do not wish this, contact us at privacy@roularta.nl

If you no longer wish to receive telephone calls from any company, contact our customer service. You will find the contact details here https://roularta.nl/contact/ .

If you install an app from us :

 • You can receive push notifications from us about the availability of new content via the relevant app
 • You agree to access functionalities on your device as shown when installing the app.

If you tell us your e-mail address:

 • You may receive e-mails from us, containing information on products, services and events. If you are not an existing customer of ours, we will send the commercial or promotional e-mails only after you have given us your prior consent.

You can unsubscribe from further commercial or promotional e-mail via the unsubscribe link provided in every e-mail campaign (at the bottom of the e-mail). An unsubscribe link is also provided each time in editorial newsletters.

If you want to unsubscribe from all possible commercial or promotional e-mails from Roularta, contact us at privacy@roularta.nl

Please note that we reserve the right to contact you by electronic means in the context of the performance of your contract or if we are required to do so by law. As a registered reader, trial subscriber or subscriber (free or paying), we may contact you by phone or e-mail in connection with your registration or subscription. Or other customer service activities. (E.g. but not limited to: support for technical problems with our apps or websites)

11. The cookie policy of Roularta Media Group

Update date 23 August 2022

Roularta Media Group uses online technologies that enable us to improve the user experience for visitors to our websites and applications, so that we can make our online services as interesting as possible for you. This also allows us to learn more about your use of our websites and applications and your preferences and interests. Exactly how we may use this information is up to you through the cookie settings on our websites and applications. The online technologies that collect or store data on your device, such as pixels and cookies, are referred to below as “cookies” for convenience.

At Roularta Media Group, we consider the protection of the privacy of our customers, subscribers, readers, viewers and surfers important. Therefore, we do our utmost in this cookie policy (“Cookie Policy“) to explain to you in clear and understandable language which cookies we or our partners use, why we or our partners do so and how you can manage your own cookie settings to control these cookies.

To reach a wider range of advertisers, Roularta Media Group also participates in the IAB Europe (Interactive Advertising Bureau) Transparency & Consent Framework “IAB TCF”) whereby specialised advertising partners deliver and measure (personalised) advertisements and content. Those advertising partners place their own cookies on Roularta domains and thus gain access to the target groups managed by Roularta. We share your permissions through the IAB TCF so they are aware of your preferences. However, we ensure that these partners do not receive any data that would allow them to directly recognise you, such as your name or e-mail address.

Roularta Media Group uses a cookie setting tool which is supported by the IAB Europe Transparency & Consent Framework [ Consent choices ]. This cookie settings tool allows you to choose the purposes for which Roularta Media Group and its partners may place cookies on your device. The list of controllers with whom we work can be found by clicking on [ Consent choices ], and then on “partners”.

11.1. Who is responsible for the use of cookies?

We, Roularta Media Group NV (hereinafter “Roularta“), are responsible for the processing of your personal data. Our registered office is located at Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, registered in the Kruispuntbank van Ondernemingen with number 0434.278.896.

11.2. Where does Roularta use cookies?

Roularta uses cookies on all its websites and applications. These are, among others, the following websites: www.ewmagazine.nl, www.plusmagazine.nl, www.landleven.nl www.deliciousmagazine.nl, https://www.fiets.nl, www.beleggersbelangen.nl, , … An overview of our digital brands can be found here ( https://www.roularta.nl/merken )

11.3. What are cookies?

During a visit to Roularta websites or applications, cookies and pixels may be used which store information on your device (PC, laptop, smartphone, tablet, etc.) or which gain access to information already stored on your device:

 • Cookies are small text files that are stored when you visit and use our websites and applications. Among other things, cookie files contain unique codes that allow the website or application to recognise your browser and, for example, to remember your language preferences or the number of articles you have read.
 • Pixels are (invisible) graphic files contained in a web page or an e-mail. They are used to gain insight into the use of our websites and applications and when opening and reading our information sent by e-mail. Pixels allow us to keep track of which device visited certain parts of the website, when this happened and from which location (country/city).

When we use the term “cookies” below, we mean both cookies and pixels.

11.4. Where do these cookies come from?

Roularta makes use of two types of cookies:

 • First party cookies are cookies that are only placed by the Roularta domain. Roularta mainly uses first party cookies to improve the user experience on Roularta websites and applications. They control, amongst others, the technical part of the website and remember certain things about the visitor, such as the language choice, the visited page and the time the visitor spends on the website. Only Roularta has access to the information stored in these cookies.
 • Third party cookies are cookies that are placed or managed by a third party on another domain, and therefore not by Roularta itself. With these cookies, the third party placing the cookie has access to the data contained in the cookie. These are, for example, cookies from advertisers and social media (e.g. Google and Facebook). Through the cookie settings tool on our websites and applications, you can easily manage your preferences regarding these third party cookies. You can therefore choose which third-party cookies may be placed on your device.

11.5. What cookies do we use and for what purposes?

The cookies placed on our websites and applications can be divided into the following categories:

 • Essential cookies
 • Non-essential cookies
  • Cookies that store and/or access information on a device
  • Personalised content cookies
  • Personalised advertising cookies
  • Social media cookies

Via the cookie settings tool on our websites and applications you can easily manage your preferences in respect of non-essential cookies. For these non-essential cookies, you can choose yourself which cookies and for which purposes Roularta and its partners may place them on your device. This Cookie Policy also gives you a detailed overview per category of all cookies used within those categories.

1) Essential cookies

Essential cookies are necessary for our websites and applications to work properly and be user-friendly, and to enable access to our online services. Without these cookies, our websites and applications cannot work properly. These cookies are therefore always set and do not require your consent. You can therefore not refuse them or turn them off in the cookie settings tool.

These are, for example, cookies that are placed to:

 • Save your preferences or consent to the use of cookies;
 • Not having to re-enter your user name, password or other data every time;
 • Save your browsing preferences so that you do not have to enter them every time: your language, your region, your subscription, your preferred themes, search preferences, etc;
 • Allow you to navigate our websites and applications smoothly, load web pages faster or enable interactivity with our websites and applications;
 • To enable the detection of errors or misuse and to ensure security;
 • To remember your purchases or information inputs across different web pages or surfing sessions. For example: products added to an order basket, fields filled in in forms;
 • Functionality to give or limit access to paid articles (e.g. this cookie keeps track of whether you are entitled to a free article, gives access to a paid article).

You can consult the list of Essential Cookies here.

2) Non-essential cookies

Your prior consent will always be requested for the installation of these cookies. We do this via the cookie settings tool that appears on your screen when you use one of our online services. You can also withdraw your consent at any time via our cookie settings tool [ Consent choices ], which can be found at the bottom of every page on our websites and applications.

2.1) Cookies that store and/or access information on a device

These cookies are placed for the storage of information or access to information already stored on your device, such as advertising identifiers, equipment identifiers, cookies and similar technologies.

If you do not accept these cookies, the applications described below may no longer function as expected.

2.2) Personalised content cookies

We use these cookies to collect information about, among other things, your activities, interests and visits to our websites or applications. This allows us to tailor the content of our websites, applications and communications to your personal preferences and thus personalise your user experience. The purpose of these cookies is to provide you with information that is as relevant as possible to you. In this way, we can recommend personalised articles, videos, podcasts and newsletters based on your interests and what you have previously read or seen on our websites and applications.

In addition, these cookies measure the performance and effectiveness of our content.

These are, for example, cookies that are placed to:

 • Display relevant articles on the home page, taking into account the region where you are located;
 • Newsletters that are tailored to your interests;
 • Suggest an article, video or podcast within our websites, applications or newsletters based on articles, videos or podcasts you have previously read, watched or listened to;
 • To measure whether the personalisation of content works properly and is effective.

If you do not accept these cookies, it does not mean that you will see less content. However, the content shown will no longer be adapted to your personal preferences and characteristics and may be less relevant.

You can see the list of Personalised Content cookies here

2.3) Personalised advertising cookies

Advertisements are displayed on our websites and in our applications. These advertisements are placed by Roularta and/or third parties and are a necessary source of income.

We use these cookies to collect information about, among other things, your activities, interests and visits to our websites or applications. This allows us to tailor the content of our advertisements to your personal preferences and interests. Based on this, we can place you in certain segments, such as for example: woman, age category 30-40 years, …

In addition, these cookies measure the performance and effectiveness of ads (e.g. was the advertisement fully displayed and did you click on it)We also conduct market research to learn more about the audiences who visit our websites and applications and view our advertisements.

We may use the data collected by these cookies to improve our systems and software and those of our partners, and to develop new online services.

Examples of these advertising cookies are:

 • Advertising cookies that allow us to keep track of how many times an advertisement has been shown and help us ensure that you do not need to see advertisements again;
 • Advertisement cookies that track how many visitors click on the advertisement and thus share its usefulness with the advertiser;
 • Targeted advertising cookies: These ensure that the content of advertising messages and advertisements are adapted to your registered data (e.g. your age, gender, region, marital status) and/or your previous browsing behaviour, whether or not combined with information from other sources;
 • Roularta works together with specialist advertising partners to reach a wider range of advertisers. To this end, these partners place their own cookies on Roularta domains and get access to the target groups that Roularta manages. Please note: Roularta makes sure that these partners do not receive any data from you by which they can directly recognise you, such as your name or e-mail address;
 • Facebook Conversion Pixel (records purchasing behaviour after viewing an advertisement in Facebook. This information is added to the user’s Facebook profile).

If you do not accept these cookies, it does not mean that you will see fewer advertisements. However, the ads shown will no longer be tailored to your personal preferences and characteristics and may be less relevant.

The list of Personalised Advertising Cookies can be viewed at here.

2.4) Social media cookies

Social media cookies make it possible to share articles on social media such as Facebook and Twitter.

If you do not accept these cookies, we can no longer show embedded content.

You can view the list of social media cookies at here.

11.6. How long are cookies kept?

The storage period varies from cookie to cookie, but broadly speaking, cookies can be classified into the following two categories according to their storage period:

 • Temporary cookies (“session cookies“): these are cookies that are temporary in nature and are deleted as soon as you close your browser or application;
 • Persistent cookies: these cookies remain on your device even if your browser or (mobile) application is closed. Persistent cookies allow us to recognise you the next time you visit our websites or applications. Persistent cookies remain on your device until a predetermined end date is reached or until you delete them using the settings in your browser, (mobile) application or mobile device.

You can check the storage periods for each cookie in the list of cookies (see link under each category).

11.7. How can I manage the use of cookies?

We want to give you as much control as possible over the use of cookies via our online services.

Therefore, you can control the use of cookies both through our online services and through your browser.

Via the Roularta online services

When you first visit our online services (on our websites or applications), the cookie settings tool will give you the option of accepting or rejecting specific categories of non-essential cookies. Moreover, you can change these preferences at any time via our cookie settings tool [ Consent choices ]. You will notice that we will use these new cookie settings on your next visit. You can find the link to this tool at the bottom of every page on our websites and applications.

You will see that you will not be able to change the essential cookies. Without these cookies, our websites and applications cannot work properly. These cookies are therefore always set and do not require your consent. You can therefore not refuse or turn them off in the cookie settings tool.

Via the browser

You can also manage or refuse the installation of cookies via your browser settings. Cookies already installed on your device can be deleted at any time. Via the links below you will find more information on how to do this:

If you use another browser, you should check the procedure for managing your cookies in your browser on the website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. This website exists only in English.

11.8. Rights

At any time, you can exercise your right to access, rectify, delete or transfer your personal data processed by us, as well as, in certain circumstances, your right to restrict or object, and the right, where applicable, to withdraw your consent.

All these rights are specified in our privacy policy. We will try to meet your request as soon as practically possible, and always within the deadlines provided by the GDPR.

If you have any further questions or wish to know more about our privacy policy or what personal data we collect from you, why we collect this data, how we use it, or your privacy rights, please consult our website privacy policy [ https://roularta.nl/voorwaarden/privacy-policy/]. Our Cookie Policy is an integral part of our Privacy Policy. Please read both carefully.

11.9. Questions or complaints?

If you have any questions or comments about this Cookie Policy or if you have any complaints, you can contact us by e-mail: privacy@Roularta.nl or by post at: Roularta Media Nederland (Privacy) Amalialaan 126 H, 3743 KJ Baarn.

You also have the right to complain at any time to the competent supervisory authority.

In the Netherlands this is ( www.autoriteitpersoonsgegevens.nl )

In Belgium, this is the Data Protection Authority (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be):

11.10. Changes to our Cookie Policy

We may amend this Cookie Policy from time to time. Any future changes we make to this Cookie Policy will be posted on this page. Please check this page regularly for updates to this Cookie Policy. Your continued use of this website following the posting of changes to the Cookie Policy will constitute your acceptance thereof.

This Cookie Policy was last updated on [23/08/2022].

To Top