Privacyvoorwaarden en cookiebeleid Roularta Media Nederland BV

Laatst gewijzigd: 1 maart 2022

 1. Algemeen

Roularta Media Nederland BV, gevestigd op de Amalialaan 126H te 3743 KJ Baarn, is een onderdeel van Roularta Media Group NV, een internationaal opererende uitgever gevestigd op de Meiboomlaan 33 te 8800 Roeselare (België).

Roularta Media Nederland neemt de in dit privacy beleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten, abonnees, lezers, kijkers, surfers, en gebruikers belangrijk. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Dit privacy statement is van toepassing op alle magazines, websites, events en producten van Roularta Media Nederland, behalve op: Roularta Advertising Nederland en de uitvoering voor de PlusGezond zorgverzekering. Deze hebben een eigen privacy statement. Sommige tijdschriften worden door Roularta Media Group ook in België uitgegeven. Heeft u een abonnement op een tijdschrift in België? Raadpleeg dan het Belgische privacy statement van Roularta Media Group voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Door de aankoop van onze producten of diensten, of door gebruik te maken van onze diensten, websites en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacy beleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Roularta Media Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Roularta Media Nederland is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Roularta Media Nederland verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, surfers en van de gebruikers van haar diensten en toepassingen, websites, apps en webshops.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben en die (i) u ons zelf geeft, (ii) die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, (iii) die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten.

2.1.Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het nemen van een abonnement, de aankoop van producten, het aanmelden voor nieuwsbrieven, het gebruik van sommige onderdelen van een website of app, de inschrijving voor een evenement, de deelname aan een wedstrijd of actie of het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur of leeftijd.
 • Postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die betrekking hebben op het abonnement, of aanduiding van de reden voor beëindiging van het abonnement.
 • Alle voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via registratieformulieren, sociale media, acties, mobiele applicaties, wedstrijden, etc.
 • Antwoorden op vragen om feedback over onze producten en/of diensten in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken.
 • Waar relevant: financiële gegevens en gegevens in verband met uw kredietwaardigheid.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Gezondheidsgegevens worden enkel gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens een reis die u via ons heeft geboekt of om onderzoek te kunnen doen (bij deze worden uw gegevens zoveel mogelijk geanonimiseerd). Deze gegevens worden direct verwijderd na afloop van de reis of het onderzoek.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot producten en diensten van Roularta Media Nederland.

2.2.Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze websites, apps of digitale toepassingen, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Bij een aantal applicaties, websites of apps dient u zich te identificeren / aan te melden alvorens de applicatie te kunnen gebruiken.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

 • Als u zich op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van uw gebruikersaccount van Facebook, Google of Apple) dan kunnen wij hieruit – voor zover u hiertoe de toestemming gegeven heeft – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Bij het gebruik van digitale toepassingen (websites, tablet of smartphoneapplicaties, …) kunnen volgende zaken geregistreerd worden:
  • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen.
  • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
  • Hoe u gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikelen, video’s, foto’s, pagina’s u bekijkt, leest of deelt.
  • Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
  • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites
  • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren.

 1. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Roularta Media Nederland.

Roularta Media Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor het moederbedrijf Roularta Media Group.

Roularta Media Nederland zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

Voor gegevens van abonnees, lezers, geregistreerden of ontvangers van nieuwsbrieven van één van onze publicaties geldt volgend bewaarbeleid:

 • om fiscale redenen worden gegevens van abonnees tot 7 jaar na afloop van het abonnement bewaard.
 • voor niet-abonnees, kopers van losse producten, lezers, geregistreerden, deelnemers aan wedstrijden, ontvangers van nieuwsbrieven worden de gegevens verwijderd indien er geen interactie meer geweest is in de laatste 5 jaar.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden, kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiekelijk beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen.
 • In het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement op één van onze publicaties, een aankoop van producten of de uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd.
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.
 • Wanneer Roularta Media Nederland daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  Roularta Media Nederland beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang :
  • Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen
   • aan bestaande klanten en abonnees met het oog op het aanbieden van
    • Acties, promoties, uitnodigingen voor events, aanbiedingen en voordelen die uitgaan van de titel(s) waarop zij een abonnement hebben
    • Abonnementsaanbiedingen van andere, gelijkaardige titels
   • aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement
   • aan contacten van de reclameregie
  • Direct Marketing voor prospectiedoeleinden: met name promotionele communicatie via telefoon, post, advertising of andere kanalen aan prospects.
  • Om gegevens uit te wisselen met zorgvuldig geselecteerde derde partijen (alleen uw geslacht, naam, adres en woonplaats, andere gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming)
  • het uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze verzamelen en combineren van persoonsgegevens (zoals beschreven onder punt 2.) met het oog op het beter zicht krijgen op het profiel en de vermoedelijke voorkeuren en interesses van klanten (zoals abonnees) en prospecten (zoals niet betalende bezoekers van websites) en deze gegevens gebruiken voor het personaliseren van aanbiedingen via direct marketing, digitale toepassingen (zoals websites of apps) of targeted advertising.

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Het leveren van producten en diensten:
 • Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van uw abonnement, het verzenden en bezorgen van een aangekocht product, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement, het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.
 • (direct) marketing:
 • U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties en aanbiedingen van ons en andere bedrijven binnen Roularta Media Nederland.
 • Personalisatie en targeting
 • Het afstemmen van onze website(s), nieuwsbrieven, digitale toepassingen en in het bijzonder advertenties aan uw voorkeuren of profiel.
 • Om u gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, passend bij uw voorkeuren of profiel, of om te vermijden dat wij u via verschillende kanalen dezelfde boodschap meerdere keren sturen.
 • Om fraude en/of misbruik van onze digitale platformen en toepassingen te bestrijden.
 • Marktonderzoek en analyse
 • Wij kunnen uw gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een justitieel onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden voor o.a. trendanalyse.
 • Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel er van bepaalde websites, apps of digitale diensten gebruik is gemaakt, of naar bepaalde programma’s of zenders wordt gekeken. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.
 • Nieuwe doeleinden
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor in te trekken.
 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Roularta Media Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Dit doen wij zodat deze gegevens beschermd zijn tegen onder meer verlies, onrechtmatige verwerking of vernietiging of beschadiging van deze persoonsgegevens. Als wij uw gegevens delen met onze verwerkers, dragen wij er zorg voor dat zij ook een passende beveiliging hanteren.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

 1. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • Uw adresgegevens op basis van gerechtvaardigd belang worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen, zoals charitatieve instellingen, postorderaars, uitgevers en andere commerciële instellingen. Deze derden gebruiken uw gegevens om u per post of telefoon aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesse. Wilt u dit niet? Dan is het altijd mogelijk om u zich hiervoor uit te schrijven. Neem daarvoor contact met ons op, zie artikel 10.
 • Wij u toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens met een derde partij te delen, bijvoorbeeld voor het inschrijven van hun nieuwsbrief, voor het toesturen van een eenmalige aanbieding of voor het opslaan van cookies in uw browser. Alleen als u uw (ondubbelzinnige) toestemming geeft, delen wij uw opgegeven persoonsgegevens met deze derde partij.
 • Wij geanonimiseerde gegevens delen met derden. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden.
 • Er rechtmatige verzoeken van bijvoorbeeld autoriteiten of gerechtelijke bevelen zijn. In dat geval stellen wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming beschikbaar aan de nodige instanties.
 • wij uw persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons (en alleen in opdracht van ons) uw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze eerder beschreven persoonsgegevens worden door onze verwerkers nergens anders voor gebruikt dan de genoemde doelen.
 • wij uw persoonsgegevens aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Roularta Media Group verstrekken voor dezelfde doeleinden als zijn vermeld in deze privacyvoorwaarden.
 • Wanneer u uw e-mailadres op onze website invoert (om in te loggen, of om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of iets dergelijks) kunnen wij persoonlijke of andere informatie die wij van u verzamelen, zoals uw e-mailadres (in versleutelde, pseudonieme vorm), IP- adres, of informatie over uw browser of besturingssysteem, delen met onze partners LiveRamp, Inc. en haar groepsmaatschappijen en digitalAudience. Het privacybeleid en de opt-out van LiveRamp vindt u hier: https://liveramp.fr/privacybeleid-voor-onze-producten-en-diensten/ en het beleid van digitalAudience vindt u hier: https://digitalaudience.io/legal/.  Deze partijen gebruiken deze informatie om een online-identificatiecode aan te maken waarmee wij u op uw apparaten kunnen herkennen. Deze code bevat geen direct identificeerbare persoonsgegevens van u en zal door deze partijen niet worden gebruikt om u opnieuw te identificeren. Wij plaatsen deze code in onze cookie of gebruiken een cookie van deze partijen en staan toe dat deze gebruikt wordt voor online en cross- channel reclame. De code kan worden gedeeld met onze reclamepartners en andere externe advertentiebedrijven wereldwijd om op interesses gebaseerde inhoud of gerichte reclame mogelijk te maken binnen uw gehele online ervaring (bijv. web, e-mail, slimme apparaten, in apps, enz.). Deze derde partijen kunnen op hun beurt deze code gebruiken om demografische of op interesses gebaseerde informatie die u tijdens uw interacties met hen hebt gedeeld, aan elkaar te koppelen. U hebt het recht om een keuze kenbaar te maken met betrekking tot ons gebruik van deze cookies en het door ons delen van deze gegevens met LiveRamp en digitalAudience voor de bovengenoemde doeleinden.

 

Indien Roularta Media Nederland op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

 1. Welke privacyrechten heeft u?

Recht op informatie
U heeft het recht om geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens wij van u gebruiken en met welk doel. Ook heeft u het recht op onze identiteit en contactgegevens. Verder heeft u het recht om te weten of wij uw gegevens aan andere organisaties verstrekken. Dit kunt u lezen in deze privacyvoorwaarden.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder opgaaf van reden vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd, en zo ja, welke.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen als uw gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.

Recht op vergetelheid
U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens.

Recht op dataportabiliteit
Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Recht van bezwaar
U heeft het recht om te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld voor direct marketing of bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Recht op beperking van verwerking
U kunt verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken.

Recht op menselijke blik bij besluiten
Bij automatische besluitvorming heeft u het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan. Wij maken echter geen gebruik van automatische besluitvorming.

Privacyvragen of -klachten
Heeft u na het lezen van onze privacyvoorwaarden nog een vraag aan ons met betrekking tot uw privacy of wilt u een beroep doen op een van uw privacyrechten? Neem dan contact met ons op via een van de volgende manieren:

 • per mail: privacy@roularta.nl
 • per post:
  Roularta Media Nederland BV
  v. Klantenservice Privacy
  Postbus 44
  3740 AA Baarn

Wij behandelen uw vraag binnen een maand. Mochten wij hier onverhoopt langer de tijd voor nodig hebben, dan laten wij dit aan u weten.

 1. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing of commerciële doeleinden

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, en tegen de doorgifte aan derden.

Als u ons uw postadres meedeelt:

 • Kunt u in de toekomst van ons mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.
 • Kunt u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren.

Wilt u dit niet, geef dit dan door via privacy@roularta.nl, gelieve hierbij uw naam en uw adres mee te delen.

Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt:

 • Kunt u van ons telefonische oproepen of SMS krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen.
 • Kan er telefonisch contact met u opgenomen worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.

Wilt u dit niet, geef dit dan door via privacy@roularta.nl

Als u ons uw e-mailadres meedeelt:

 • Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over producten, diensten en evenementen.

U kan zich uitschrijven voor verdere commerciële of promotionele e-mail via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne (onderaan de e-mail). Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien.

Wil u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Roularta Media Nederland, neem dan contact op met ons via privacy@roularta.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht. Als geregistreerde lezer, proefabonnee of abonnee (gratis of betalend) kunnen wij u telefonisch of via e-mail contacteren in het kader van uw registratie of abonnement.

Als u zich aanmeldt voor de Plus nieuwsbrieven en aanbiedingen meldt u zich aan voor meerdere nieuwsbrieven, meer informatie vindt u hier: www.plusonline.nl/nieuwsbrieven

 

Als u zich aanmeldt voor de Landleven nieuwsbrieven en aanbiedingen meldt u zich aan voor meerdere nieuwsbrieven, meer informatie vindt u hier: www.landleven.nl/nieuwsbrieven

 

Als u zich aanmeldt voor de Fietsen123 nieuwsbrieven en aanbiedingen meldt u zich aan voor meerdere nieuwsbrieven, meer informatie vindt u hier: www.fietsen123.nl/nieuwsbrieven

 

Als u zich aanmeldt voor de Gezondheidsnet nieuwsbrieven en aanbiedingen meldt u zich aan voor meerdere nieuwsbrieven, meer informatie vindt u hier: www.gezondheidsnet.nl/nieuwsbrieven

 

Vragen of klachten?

 

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact met ons opnemen via privacy@roularta.nl of via de klantenservice van Roularta Media Nederland: 088-4350800 (lokaal tarief). U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wat is het surf- en cookiebeleid van Roularta Media Nederland?

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een digitale toepassing of app van Roularta Media Nederland BV kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

 

 • Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.
 • Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten.   Ze worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gedragingen van bezoekers bij het surfen op onze website en het openen en lezen van onze informatie verstuurd per e-mail. Web beacons maken deel uit van technologie van derden die wij gebruiken om de activiteiten van de bezoekers op onze website in kaart te brengen. Web beacons stellen ons in staat bij te houden vanaf welke computer bepaalde delen van de website bezocht zijn, wanneer dit is gebeurd en vanaf welke locatie (land/stad).
 • Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.
 • Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Deze instellingen kunnen worden gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Roularta Media Nederland BV gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Roularta Media Nederland BV, en derde partijen, de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen gezondheidsnet.nl als daarbuiten);
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • soort abonnement;
 • voorkeursthema’s;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;
 • informatie over uw aankopen, producten toegevoegd aan een winkelmandje, ingevulde velden in formulieren.

 

Roularta Media Nederland BV, en derde partijen, maken gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Profilering en advertentieplatform: op basis van de bovenstaande informatie, wordt een profiel van u opgesteld – slechts nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven via de cookiebanner op onze website. Wij maken gebruik van een advertentieplatform. Organisaties kunnen via dit platform een bod doen wanneer zij een advertentie willen tonen aan een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld vrouwen tussen 20 en 30 jaar in de regio Amsterdam). Het profiel wordt dus gebruikt om advertenties te tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd. Uw gegevens worden doorgegeven aan partijen die via dit advertentieplatform een winnend bod hebben gedaan om een advertentie te plaatsen, zodat zij de betreffende advertentie kunnen tonen. Deze partijen gebruiken de informatie alleen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, en niet voor andere doelen. Tussen Roularta Media Nederland BV en het advertentieplatform zijn schriftelijke afspraken gemaakt om dit te borgen.
 • A/B-testen: mogelijk worden bij gebruikers met vergelijkbare profielen, toch andere advertenties getoond, of worden delen van de website anders weergegeven, om de effecten van deze verschillen te kunnen meten.
 • Onze sites gebruiksvriendelijker te maken, bijvoorbeeld:
  • door te vermijden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.
  • door uw surfvoorkeuren op te slaan zodat u die niet telkens opnieuw moet opgeven: uw taal, uw regio of locatie, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten.
  • u toe te laten op onze website vlot te laten navigeren en/of interactiviteit met onze websites mogelijk te maken.
  • uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies te onthouden. Bijvoorbeeld: producten toegevoegd aan een bestelmandje, ingevulde velden in formulieren.
 • de advertentiedruk te regelen (door bij te houden hoeveel keer een advertentie reeds werd vertoond, zodat de betreffende advertentie niet te vaak aan dezelfde persoon wordt getoond).
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt, welke onderdelen van de website en met welke frequentie worden bezocht. Deze informatie wordt aangewend in het kader van de CIM Internet Studie, of voor trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De CIM Internet Studie is een studie die door het bedrijf Gemius wordt uitgevoerd namens het Centrum voor Informatie over de Media. De studie onderzoekt hoe vaak bepaalde websites worden bezocht, en hoe vaak bepaalde browsers en besturingssystemen worden gebruikt.
 • De inhoud van sites, applicaties en reclameboodschappen en advertenties aan te passen aan uw profiel (bv. (een indicatie van) uw leeftijd, geslacht, regio).
 • Te detecteren of u gebruik maakt van adblock-technologieën (waarmee advertenties worden geblokkeerd).
 • Het mogelijk maken van het delen van informatie door u via social media.
 • Het optimaliseren van de werking van de site of toepassing, het opsporen van fouten of misbruik: webpagina’s sneller doen laden, de website beveiligen, de website testen, misbruik opsporen. Bijvoorbeeld door load balancing (het zo efficiënt mogelijk verdelen van netwerkverkeer over verschillende servers); detectie van het aantal inlogpogingen (om pogingen tot ongeoorloofde toegang te herkennen); en een automatische uitlogfunctie (nadat u een tijd niet actief bent geweest op de website, wordt u uitgelogd om misbruik van uw account te voorkomen)

 

Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Roularta Media Nederland BV en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van Roularta kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen.

Cookie vendor Cookiehoudbaarheid
Advertentieplatform
Active Agent 6 maanden
ad.360yield.com 2 jaar
Adform 1 jaar en 1 maand
AdGear Technologies Inc. 1 jaar en 1 maand
Adobe Media Optimizer 1 jaar
Adroit Interactive 1 jaar en 1 maand
Adscale 2 jaar
adscience.nl/cgi-bin 1 jaar
adsymptotic.com 3 maanden
AppNexus Inc 3 maanden
APT from Yahoo! 1 jaar
Audience Manager 6 maanden
Bannerconnect 2 jaar
Beeswax.io 2 jaar
Bidtheatre AB 1 jaar
bing.com 2 jaar
Blue Mango 2 jaar
BlueKai 2 jaar
Brightroll Inc. 2 jaar
Cadreon 2 jaar
Casale Media 1 jaar
Centro DSP 2 jaar
Clearstream.TV, Inc 2 jaar
Conversant CRM 2 jaar
Crimtan 2 jaar
Criteo 2 jaar
DataXu Inc. 1 maand
Delta Projects 2 jaar
Digilant 2 jaar
digitalAudience 10 jaar
DMA Institute dba  Hottraffic Browsersessie
DoubleClick Bid Manager/DoubleClick Campaign Manager/DoubleClick for Publishers Premium 2 jaar
Dstillery 2 jaar
DYNADMIC SAS 2 jaar
EQ Works 2 jaar
Exponential Interactive, Inc 2 jaar
EyeReturn Marketing 2 jaar
EyeView Inc. 6 jaar
Facebook exchange 3 maanden
Flashtalking 2 jaar
GetIntent 1 jaar
Google 2 jaar
gumgum.com 1 jaar
Improve Digital 2 jaar
Infectious Media/Infectious Media Ltd./Rocket Fuel Inc. 2 jaar
infolinks.com 2 jaar
Invite Media 2 jaar
iotecglobal 1 jaar
IPONWEB Limited 1 jaar
justincasewebspace.nl 1 jaar en 10 maanden
justpremium.com 2 jaar
Krux digital 6 maanden
LiveRamp, Inc. 6 maanden
Mark&Mini 2 jaar
MediaCom 2 jaar
MediaMath 2 jaar
Mediasmart 2 jaar
Mindshare 2 jaar
Mobpro 2 jaar
Netmining LLC 1 jaar
Oath 2 jaar
OMD 2 jaar
One by AOL 2 jaar
OpenX 2 jaar
Optomaton 2 jaar
OwnerIQ Inc. 2 jaar
Perform 2 jaar
Platform 161 1 jaar en 11 maanden
Publicis Groupe 2 jaar
Pubmatic 2 jaar
px.powerlinks.com/user/sync/ssps 6 maanden
Quantcast Inc. 1 jaar en 10 maanden
RadiumOne Inc. 1 jaar
Rocket Fuel Inc. 1 jaar en 1 maand
Rubicon Project Edison, Inc. (DSP) 2 jaar
Simplifi Holdings Inc. 2 jaar
Sizmek 2 jaar
Smart Adserver 2 jaar
Sociomantic 2 jaar
Splicky 2 jaar
Spotxchange 1 jaar
Struq 2 jaar
Sumologic 2 jaar
Tapad 2 jaar
Teads Technology SAS 2 jaar
Telaria 1 jaar en 10 maanden
The Nielsen Company 4 maanden
The Trade Desk Inc. 1 jaar
Tubemogul 2 jaar
Turn Inc. 6 maanden
Twitter advertising 2 jaar
Walmart Inc 10 jaar
Weborama 3 maanden
Xaxis, Inc 1 jaar en 1 maand
Yieldr 5 jaar
ZypMedia 2 jaar
Functioneel, optimalisatie, social media, analyse e.a.
Google
_ga 2 jaar
_gid 24 uur
_gat 1  minuut
_gads 2 jaar
Via Drupal
accept_cookies 1 jaar
colorbox-loaded 7 dagen
has_js Browsersessie
Youtube
PREF 2 jaar
YSC Browsersessie
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden
AddThis
t2 2 jaar
di2 2 jaar
loc 2 jaar
mus 2 jaar
na_id 2 jaar
na_tc 2 jaar
uid 2 jaar
um 2 jaar
uvc 2 jaar
vc 2 jaar

Overige/onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.